၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၄၀
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
135.074
135.069
အမြတ်
-1.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140183132
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.069
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-1.24 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၃၈:၃၃
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
134.937
135.062
အမြတ်
1.94 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140187749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၃၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.062
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.94 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၃၃
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
135.04
135.063
အမြတ်
0.08 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140183250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.063
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၄၀
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
135.006
135.063
အမြတ်
1.67 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140185181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.006
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၃၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.063
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.67 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၅၇
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.05
134.512
134.64
အမြတ်
-6.99 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140148694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.512
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.64
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-6.99 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၃၅
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
134.605
134.65
အမြတ်
-0.62 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140144909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.65
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.62 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၀၆
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.1
134.564
134.65
အမြတ်
-10.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140145367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.564
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
134.65
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-10.05 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၄၃
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.1
134.568
134.65
အမြတ်
-9.68 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140145326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
134.65
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-9.68 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၁၀
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
134.624
134.65
အမြတ်
-0.44 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140145050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၃၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
134.65
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.44 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၂၀
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
134.719
134.587
အမြတ်
-7.17 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140134953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.587
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-7.17 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၃၉
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
134.705
134.585
အမြတ်
-6.62 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140135032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.585
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-6.62 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၄၇
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
134.692
134.582
အမြတ်
-6.15 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140135060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.582
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-6.15 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၃၉
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
134.653
134.577
အမြတ်
-4.55 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140135313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.577
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-4.55 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၅၆
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
134.739
134.576
အမြတ်
-17.25 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140134856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.739
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၀၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
134.576
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-17.25 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၀
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
134.415
134.74
အမြတ်
-16.21 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140108310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.74
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-16.21 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၁၀
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၄၃
ရောင်းချမှု
0.05
134.378
134.738
အမြတ်
-17.86 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140107614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.738
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-17.86 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၅၆
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
134.347
134.736
အမြတ်
-19.21 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140107586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.736
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-19.21 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၂၈
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
134.335
134.738
အမြတ်
-19.86 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140107502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
134.738
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-19.86 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၅၁
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
134.529
134.749
အမြတ်
-4.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140111769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၄၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
134.749
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-4.52 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၃
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
134.46
134.748
အမြတ်
-5.79 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140110311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
134.748
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-5.79 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၄၁
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.81467
1.81402
အမြတ်
1.26 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#140107537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.81402
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.26 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၁၈
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၃၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.81455
1.81372
အမြတ်
1.88 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#140107476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.81455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၂၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.81372
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.88 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၄၄
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.05
135.333
135.28
အမြတ်
1.47 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140037264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၃၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.28
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.47 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၁၅
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.05
135.413
135.326
အမြတ်
3.05 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140030996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.326
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.05 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၄၂
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
135.379
135.336
အမြတ်
1.01 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140030897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
135.336
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.01 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၀
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.1
135.336
135.23
အမြတ်
7.88 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140024679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
135.336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
135.23
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
7.88 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၃၆
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.81041
1.8115
အမြတ်
2.81 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#140006902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.8115
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.81 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၄၀
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.81056
1.81148
အမြတ်
4.43 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#140006814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.81056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.81148
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
4.43 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၃
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.2
1.80961
1.8099
အမြတ်
0.05 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139993379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.8099
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၄၀
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
135.666
135.71
အမြတ်
0.42 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140004866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
135.71
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.42 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၁၃
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.08
135.677
135.708
အမြတ်
0.71 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#140004843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
135.708
ကော်မရှင်ခ
-1.60 USD
အမြတ်
0.71 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၄၃
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.80955
1.81224
အမြတ်
16.80 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139993418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.81224
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
16.80 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၄၉
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.80953
1.8122
အမြတ်
8.33 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139993556
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.8122
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
8.33 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၁၃
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.80931
1.81226
အမြတ်
3.72 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139993598
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.81226
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.72 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၄၁
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၁၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.80764
1.80968
အမြတ်
-8.12 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139992015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.80764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.80968
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-8.12 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၁၉
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.80845
1.80977
အမြတ်
-5.61 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139992655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.80845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.80977
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-5.61 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၃၇
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.80704
1.80979
အမြတ်
-21.21 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139988519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.80704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-19.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.80979
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-21.21 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၀၄
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.1
1.80704
1.8097
အမြတ်
-20.58 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139988595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.80704
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.8097
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-20.58 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၀၅
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.80771
1.8096
အမြတ်
11.20 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139970665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၅၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.8096
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
11.20 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၅၆
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.80776
1.8092
အမြတ်
8.06 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139970657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.80776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.8092
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
8.06 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၃:၃၆
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.1
1.80719
1.80784
အမြတ်
-6.54 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#139969680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.80719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၅၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.80784
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-6.54 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၅၇:၀၂
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
135.249
135.286
အမြတ်
1.45 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#139936936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၅၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၁:၀၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
135.286
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၅၁:၂၄
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
135.211
135.21
အမြတ်
-2.09 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#139925183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၅၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.211
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
135.21
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-2.09 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၅၁:၅၉
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၃၁:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
135.218
135.254
အမြတ်
1.36 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#139925213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၅၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၃၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
135.254
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
1.36 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၇
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
135.069
135.305
အမြတ်
19.96 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#139895830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
135.305
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
19.96 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၃၃
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
135.085
135.292
အမြတ်
17.27 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#139895708
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.085
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
135.292
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
17.27 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၂၈
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
135.088
135.237
အမြတ်
11.86 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#139895680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
135.088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
135.237
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
11.86 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၅၉
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.1
134.947
135.074
အမြတ်
-13.82 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#139890655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.947
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
135.074
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-13.82 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၀၀
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
134.926
135.058
အမြတ်
-14.28 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#139890423
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
134.926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
135.058
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-14.28 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၁၈
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
134.842
134.907
အမြတ်
4.04 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#139877037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
134.842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
134.907
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
4.04 USD