၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၀၀
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.67972
0.69919
အမြတ်
-39.14 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121304149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-38.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-39.14 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၁၈:၅၈
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.68343
0.69919
အမြတ်
-31.72 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121621182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀:၁၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-31.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-31.72 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၁၃
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.67876
0.69919
အမြတ်
-41.06 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121291987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-41.06 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၉
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.67982
0.69919
အမြတ်
-38.94 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121305657
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-38.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-38.94 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၁၀
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.68083
0.69919
အမြတ်
-36.92 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121307505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68083
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-36.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-36.92 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၅၈
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.68208
0.69919
အမြတ်
-34.42 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121320735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၂၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-34.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-34.42 USD
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၃၇
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.68738
0.69919
အမြတ်
-23.82 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121976656
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၄၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68738
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-23.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-23.82 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၁၇
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.67961
0.69919
အမြတ်
-39.36 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121304273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-39.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-39.36 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၅၁
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.6804
0.69919
အမြတ်
-37.78 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121306594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6804
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-37.78 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၅၇
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.68172
0.69919
အမြတ်
-35.14 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121312431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-34.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-35.14 USD
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၄
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.0200
0.68382
0.69919
အမြတ်
-30.94 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121666417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.69919
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-30.94 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၀၁
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.0200
0.68406
0.68343
အမြတ်
1.06 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121590169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.68343
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.06 USD
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၀:၄၆
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၀၃
ရောင်းချမှု
0.0200
0.68474
0.68398
အမြတ်
1.32 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121488503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.68398
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.32 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၅၀
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.0200
0.68418
0.68462
အမြတ်
0.68 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121467413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.68462
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.68 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၅၅
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.0200
0.6842
0.68481
အမြတ်
1.02 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121467518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.6842
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.68481
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.02 USD
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၁၆:၅၅
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၃၆
ရောင်းချမှု
0.0200
0.68462
0.68419
အမြတ်
0.66 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#121380751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၈:၁၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၉:၄၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
0.68419
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.66 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၄၁
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၄၇
ရောင်းချမှု
0.0200
141.412
141.185
အမြတ်
3.75 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#121308781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.412
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
141.185
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.75 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၀၉
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၃၈
ရောင်းချမှု
0.0200
141.317
141.202
အမြတ်
1.71 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#121305899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၀၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
141.317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၂၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
141.202
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.71 USD
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၃၉
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.0200
120.792
120.554
အမြတ်
3.94 USD
EURJPY
စာချုပ်
#121244352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၁၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၁၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
120.554
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.94 USD
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၀၉
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.0200
141.513
141.601
အမြတ်
1.20 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#121202010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၃၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
141.513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
141.601
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.20 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၄၆
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၅၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.0200
141.344
141.394
အမြတ်
0.51 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#121100857
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
141.344
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၅၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
141.394
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.51 USD
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၅၉
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.0200
141.353
141.431
အမြတ်
1.03 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#121105119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
141.353
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
141.431
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.03 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၀၉
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1.09943
1.10046
အမြတ်
1.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121012780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.10046
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.86 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၄၈
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1.09987
1.10046
အမြတ်
0.98 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121008114
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.10046
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.98 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၀၄
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၂:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1.10002
1.1005
အမြတ်
0.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121001468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10002
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.1005
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၃၆
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၂:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.0200
1.10014
1.1005
အမြတ်
0.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#121001188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၀၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.1005
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.52 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၃၉
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.0200
140.18
140.18
အမြတ်
-0.40 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120654841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
140.18
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၂
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.0200
140.26
140.18
အမြတ်
1.07 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120698249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
140.18
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.07 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.0200
140.338
140.249
အမြတ်
1.23 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120713321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၅၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
140.249
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.23 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၄၆
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၂၈
ရောင်းချမှု
0.0200
140.448
140.253
အမြတ်
3.18 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120719544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
140.253
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.18 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၃၀
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.0200
140.562
140.261
အမြတ်
5.12 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#120738276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
140.562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၀:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
140.261
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
5.12 USD
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၅၆
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၁၃
ရောင်းချမှု
0.0200
1.89802
1.8955
အမြတ်
3.02 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#120656559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.89802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
1.8955
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.02 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၃:၀၆
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၁:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.0200
119.751
119.949
အမြတ်
3.24 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120575920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၀:၅၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
119.751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.949
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.24 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၅၆
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၃၈:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.0200
119.813
119.941
အမြတ်
1.95 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120569107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၃၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
119.813
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၃၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.941
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.95 USD
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၃၁
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.0200
119.836
119.866
အမြတ်
0.15 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120567156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
119.836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၉:၂၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.866
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၁၂
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၂၄
ရောင်းချမှု
0.0200
120.572
119.8
အမြတ်
13.82 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120123798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.8
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
13.82 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၁၂
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.0200
120.288
119.82
အမြတ်
8.21 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120085902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.82
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
8.21 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၃၁
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.0200
120.084
119.82
အမြတ်
4.46 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120074111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.084
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.82
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
4.46 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၅၇
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.0400
119.887
119.82
အမြတ်
1.67 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120059332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.887
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0400
ပြင်ပ
119.82
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
1.67 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၅၀
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.0200
119.956
119.82
အမြတ်
2.10 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120063575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.82
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
2.10 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၁၄
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.0200
119.919
119.82
အမြတ်
1.42 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120061679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.82
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.42 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၅၈
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.0200
119.902
119.82
အမြတ်
1.11 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120059617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
119.902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.82
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.11 USD
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၅၂
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၀
ရောင်းချမှု
0.0200
120.015
119.82
အမြတ်
3.19 USD
EURJPY
စာချုပ်
#120071351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.015
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.82
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
3.19 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၀၁
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.0200
120.312
120.291
အမြတ်
-0.79 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119669422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.312
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
120.291
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.79 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၃၈
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.0200
120.416
120.291
အမြတ်
-2.70 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119660328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
120.291
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.70 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၄:၅၄
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.0200
120.267
120.288
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119682330
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၀၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
120.288
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၃၅
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.0200
120.197
120.285
အမြတ်
1.22 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119698351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၄၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.197
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၄၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
120.285
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
1.22 USD
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၃၈
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.0200
120.026
120.067
အမြတ်
0.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119705627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
120.067
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.36 USD
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၂၃
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.0200
119.896
119.919
အမြတ်
0.02 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119792640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
119.896
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.919
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၁၉
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.0200
119.48
119.844
အမြတ်
6.30 USD
EURJPY
စာချုပ်
#119951991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၁၉ ၁၁:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
119.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၁၉ ၁၃:၂၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.0200
ပြင်ပ
119.844
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
6.30 USD