၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၃၆
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၁၄
ကူးယူခြင်း
270.17%
369.8%
အမြတ်
-98.69 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၉:၃၆
အဝင်အမှတ်
270.17%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၉:၁၄
ပြင်ပ
369.8%
အမြတ်
-98.69 USD
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၀၈
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
75.855
72.014
အမြတ်
-34.83 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#105285747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၂၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.855
လဲလှယ်ခြင်း
1.54 USD
စုစုပေါင်း
-36.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
72.014
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-34.83 USD
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၃:၁၇
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.11851
1.09851
အမြတ်
-347.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#100785839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11851
လဲလှယ်ခြင်း
-146.70 USD
စုစုပေါင်း
-200.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၃၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.09851
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-347.70 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၅၄
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၀
ကူးယူခြင်း
67.93%
67.93%
အမြတ်
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၅၈:၅၄
အဝင်အမှတ်
67.93%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၁၀
ပြင်ပ
67.93%
အမြတ်
-1.10 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၅၇
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.7477
0.73957
အမြတ်
-31.26 USD
CADCHF
စာချုပ်
#99348693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7477
လဲလှယ်ခြင်း
2.09 USD
စုစုပေါင်း
-32.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.73957
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-31.26 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၂၂
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၂
ရောင်းချမှု
0.03
1300.15
1314.13
အမြတ်
-40.26 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#99348672
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1300.15
လဲလှယ်ခြင်း
2.28 USD
စုစုပေါင်း
-41.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1314.13
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-40.26 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၀၂
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.03
0.69231
0.69491
အမြတ်
-9.59 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#99348653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69231
လဲလှယ်ခြင်း
-1.49 USD
စုစုပေါင်း
-7.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.69491
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-9.59 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၃၃
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.09
1.11874
1.11704
အမြတ်
-37.81 USD
EURUSD
စာချုပ်
#99348631
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11874
လဲလှယ်ခြင်း
-21.61 USD
စုစုပေါင်း
-15.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.11704
ကော်မရှင်ခ
-0.90 USD
အမြတ်
-37.81 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၇
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၁၁
ကူးယူခြင်း
828.8%
799.29%
အမြတ်
-79.82 USD
Markus
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၇
အဝင်အမှတ်
828.8%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၁၁
ပြင်ပ
799.29%
အမြတ်
-79.82 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၃၄
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၄၆
ကူးယူခြင်း
860.89%
860.89%
အမြတ်
-5.67 USD
WF_Trade
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၃၄
အဝင်အမှတ်
860.89%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၄၆
ပြင်ပ
860.89%
အမြတ်
-5.67 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၁
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၁၀
ကူးယူခြင်း
4045.16%
4045.16%
အမြတ်
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၄၁
အဝင်အမှတ်
4045.16%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၅၀:၁၀
ပြင်ပ
4045.16%
အမြတ်
-3.29 USD
၂၄.၁၂.၂၀၁၈ ၁၁:၅၆:၂၄
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.95863
0.95267
အမြတ်
-1.92 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#91709503
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၈ ၁၁:၅၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95863
လဲလှယ်ခြင်း
-6.18 USD
စုစုပေါင်း
4.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95267
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.92 USD
၂၄.၁၂.၂၀၁၈ ၁၁:၅၆:၅၈
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.95857
0.95267
အမြတ်
-1.98 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#91709510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၈ ၁၁:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95857
လဲလှယ်ခြင်း
-6.18 USD
စုစုပေါင်း
4.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95267
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.98 USD
၀၄.၀၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၂၀
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
0.94801
0.95269
အမြတ်
-7.39 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#94357104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94801
လဲလှယ်ခြင်း
-3.69 USD
စုစုပေါင်း
-3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95269
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.39 USD
၀၄.၀၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၄၀
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.9482
0.95269
အမြတ်
-7.24 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#94357440
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9482
လဲလှယ်ခြင်း
-3.69 USD
စုစုပေါင်း
-3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၅:၄၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.95269
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.24 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၈ ၁၇:၂၃:၀၉
၂၄.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၃၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
5
221.89
148.6
အမြတ်
-368.51 USD
#AAPL
စာချုပ်
#85108371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၈ ၁၇:၂၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
221.89
လဲလှယ်ခြင်း
-0.81 USD
စုစုပေါင်း
-366.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
148.6
ကော်မရှင်ခ
-1.25 USD
အမြတ်
-368.51 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၈ ၁၁:၂၀:၅၇
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.75
0.76181
0.72251
အမြတ်
2 603.74 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#81373858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၈ ၁၁:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.76181
လဲလှယ်ခြင်း
-336.26 USD
စုစုပေါင်း
2 947.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
0.72251
ကော်မရှင်ခ
-7.50 USD
အမြတ်
2 603.74 USD
၀၅.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၅၃:၀၅
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၃၀:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
0.7276
0.72245
အမြတ်
4.97 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#89946188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၈ ၁၆:၅၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7276
လဲလှယ်ခြင်း
-0.08 USD
စုစုပေါင်း
5.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.72245
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
4.97 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၈ ၁၇:၃၄:၀၆
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၃၀:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
14.4339
13.9113
အမြတ်
-79.63 USD
USDZAR
စာချုပ်
#85108791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၈ ၁၇:၃၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
14.4339
လဲလှယ်ခြင်း
-41.76 USD
စုစုပေါင်း
-37.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၈ ၀၉:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
13.9113
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-79.63 USD
၂၀.၀၉.၂၀၁၈ ၁၇:၂၂:၃၅
၁၉.၁၁.၂၀၁၈ ၁၄:၅၅:၁၆
ရောင်းချမှု
0.5
435.14
300.63
အမြတ်
52.37 USD
BCHUSD
စာချုပ်
#85108362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၈ ၁၇:၂၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
435.14
လဲလှယ်ခြင်း
-9.89 USD
စုစုပေါင်း
67.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၈ ၁၄:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
300.63
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
52.37 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၂၄:၂၉
၁၃.၀၉.၂၀၁၈ ၁၁:၄၄:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.15753
1.16235
အမြတ်
-180.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#81697915
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15753
လဲလှယ်ခြင်း
-416.60 USD
စုစုပေါင်း
241.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၈ ၁၁:၄၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.16235
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-180.60 USD
၁၉.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၀၅:၀၁
၂၂.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၀၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.31752
1.32942
အမြတ်
578.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81651907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.31752
လဲလှယ်ခြင်း
-11.25 USD
စုစုပေါင်း
595.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၀၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.32942
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
578.75 USD
၁၉.၀၆.၂၀၁၈ ၁၆:၅၂:၃၄
၂၁.၀၆.၂၀၁၈ ၁၂:၁၄:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.15534
1.15129
အမြတ်
-226.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#81650725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၈ ၁၆:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15534
လဲလှယ်ခြင်း
-19.15 USD
စုစုပေါင်း
-202.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၈ ၁၂:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.15129
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-226.65 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၁:၅၅:၄၈
၂၁.၀၆.၂၀၁၈ ၁၁:၅၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.15628
1.15219
အမြတ်
-223.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#81682879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၁:၅၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15628
လဲလှယ်ခြင်း
-14.36 USD
စုစုပေါင်း
-204.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၈ ၁၁:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.15219
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-223.86 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၅၁:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၅၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.73772
0.73809
အမြတ်
0.27 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#81699447
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၅၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၅၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.73809
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၅၁:၅၄
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၄၃:၄၅
ရောင်းချမှု
0.06
1.15824
1.15861
အမြတ်
-2.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#81699500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၅၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15824
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၄၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.15861
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-2.82 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၅၂:၅၂
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၄၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.31805
1.32083
အမြတ်
-2.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81699572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၅၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၄၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32083
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.88 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၅၈:၁၇
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၄၃:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.31752
1.32083
အမြတ်
-3.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81699938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၅၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31752
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.32083
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.41 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၃၂:၃၆
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၄၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.32019
1.3208
အမြတ်
-0.71 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#81700907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၄၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3208
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၅:၅၃:၃၇
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၆:၀၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.05
0.99459
0.99484
အမြတ်
-1.76 USD
USDCHF
စာချုပ်
#81594470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၅:၅၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.99459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၆:၀၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.99484
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
-1.76 USD
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၂:၂၁:၄၀
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၅:၀၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.5
6276.49
6608.27
အမြတ်
-170.89 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#81588704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၂:၂၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
6276.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-165.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၅:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
6608.27
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-170.89 USD
၁၃.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၃၈:၃၁
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၄:၅၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
0.75885
0.74422
အမြတ်
14.39 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#81431533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၃၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75885
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
14.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၄:၅၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.74422
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
14.39 USD
၁၃.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၃၈:၂၄
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၄:၅၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
0.75883
0.74421
အမြတ်
14.38 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#81431528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၃၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75883
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
14.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၄:၅၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.74421
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
14.38 USD
၁၅.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၃၅:၄၁
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၀၄:၀၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.16165
1.15759
အမြတ်
-212.79 USD
EURUSD
စာချုပ်
#81561718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16165
လဲလှယ်ခြင်း
-4.79 USD
စုစုပေါင်း
-203.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၀၄:၀၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.15759
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-212.79 USD
၁၅.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၁၁:၄၀
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၀၀:၀၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.16119
1.15829
အမြတ်
-232.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#81560758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၁၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16119
လဲလှယ်ခြင်း
-7.18 USD
စုစုပေါင်း
-217.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၁၈ ၀၀:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.15829
ကော်မရှင်ခ
-7.50 USD
အမြတ်
-232.18 USD
၁၃.၀၆.၂၀၁၈ ၁၁:၃၉:၃၃
၁၃.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၄၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.17421
1.17821
အမြတ်
195.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#81416295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၈ ၁၁:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
200.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၈ ၁၈:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.17821
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
195.00 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၈ ၁၅:၃၂:၀၆
၁၂.၀၆.၂၀၁၈ ၂၀:၁၁:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.17936
1.17566
အမြတ်
-285.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#81386988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၈ ၁၅:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-277.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၈ ၂၀:၁၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.17566
ကော်မရှင်ခ
-7.50 USD
အမြတ်
-285.00 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၃၈:၂၃
၁၂.၀၆.၂၀၁၈ ၁၁:၂၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.75
902.34
957.74
အမြတ်
-54.22 USD
BCHUSD
စာချုပ်
#81342712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၃၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
902.34
လဲလှယ်ခြင်း
-0.49 USD
စုစုပေါင်း
-41.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၈ ၁၁:၂၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
957.74
ကော်မရှင်ခ
-12.18 USD
အမြတ်
-54.22 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၂၁:၀၄
၁၂.၀၆.၂၀၁၈ ၀၃:၀၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.18045
1.17695
အမြတ်
-277.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#81342043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၈ ၁၇:၂၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18045
လဲလှယ်ခြင်း
-7.18 USD
စုစုပေါင်း
-262.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၈ ၀၃:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.17695
ကော်မရှင်ခ
-7.50 USD
အမြတ်
-277.18 USD
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၄:၁၆:၀၁
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၄:၁၆:၂၉
ရောင်းချမှု
1
0.75601
0.75617
အမြတ်
-36.26 USD
CADCHF
စာချုပ်
#81291546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၄:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75601
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၄:၁၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.75617
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-36.26 USD
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၂:၄၆:၁၂
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၄:၁၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.17683
1.17299
အမြတ်
-197.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#81284259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၂:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-192.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၄:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.17299
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-197.00 USD
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၂:၄၁:၀၇
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၂:၄၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1131.31
1095.39
အမြတ်
-0.56 USD
BCHUSD
စာချုပ်
#81283975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၂:၄၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1131.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၂:၄၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1095.39
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.56 USD
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၈:၁၃
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၉:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
83.102
83.105
အမြတ်
-0.22 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#81276347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
83.102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
83.105
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.22 USD
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၈:၀၁
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.98743
0.98736
အမြတ်
-12.69 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#81276320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.98736
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-12.69 USD
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၄:၂၁
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.98711
0.98737
အမြတ်
-0.01 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#81276110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98711
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.98737
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၅:၀၉
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၅:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.98744
0.98729
အမြတ်
-15.77 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#81276174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.98744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၁၈ ၁၀:၄၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.98729
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-15.77 USD
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၃:၀၃:၂၆
၀၁.၀၆.၂၀၁၈ ၁၆:၅၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
82.447
82.759
အမြတ်
-3.09 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#80931486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၃:၀၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
82.447
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၁၈ ၁၆:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
82.759
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-3.09 USD
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၅:၃၃:၂၉
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၆:၀၁:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.16921
1.1665
အမြတ်
-210.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#80936827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၅:၃၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-203.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၆:၀၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.1665
ကော်မရှင်ခ
-7.50 USD
အမြတ်
-210.75 USD
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၂:၄၃:၁၅
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၂:၄၃:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.75789
0.75794
အမြတ်
-0.15 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#80930895
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၂:၄၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.75789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၂:၄၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.75794
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၂၉.၀၅.၂၀၁၈ ၁၉:၀၄:၅၆
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၁:၃၄:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1
990.96
993.2
အမြတ်
-16.94 USD
BCHUSD
စာချုပ်
#80753900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၁၈ ၁၉:၀၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
990.96
လဲလှယ်ခြင်း
-1.34 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၈ ၁၁:၃၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
993.2
ကော်မရှင်ခ
-17.84 USD
အမြတ်
-16.94 USD