၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၀၄
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.28689
1.28445
အမြတ်
-7.32 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50321696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.28445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.32 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၃၈
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.29298
1.29
အမြတ်
-8.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50247382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၄၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.94 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၄၅
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.29286
1.2936
အမြတ်
2.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50237155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2936
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.22 USD
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၆:၃၇
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.29372
1.29445
အမြတ်
2.19 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50231879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၅၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29445
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.19 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၀၅:၃၈
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.29132
1.295
အမြတ်
11.04 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50181849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၀၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.04 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၁၉:၀၄
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၃၅:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.28796
1.28914
အမြတ်
3.54 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50182693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၁၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၀၁:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.28914
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.54 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၄၄
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.29024
1.2935
အမြတ်
9.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50165604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29024
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2935
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.78 USD
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၀၂:၀၅
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.2864
1.29129
အမြတ်
14.67 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50160789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.29129
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.67 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၀၈
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.28221
1.2875
အမြတ်
15.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50141137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၅၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2875
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.87 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၃:၄၃
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.28266
1.286
အမြတ်
10.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50131611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28266
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.286
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.02 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၄၂
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.28032
1.28297
အမြတ်
7.95 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50131222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28032
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.28297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.95 USD
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၅၀:၅၇
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.27664
1.27902
အမြတ်
7.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#50126227
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၅၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.27902
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.14 USD
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၂၄
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.27631
1.28409
အမြတ်
23.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48261827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
23.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.28409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
23.34 USD
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၄၆
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.26499
1.26203
အမြတ်
8.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#49988297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26203
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.88 USD
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၂
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.25133
1.24606
အမြတ်
15.81 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48497614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25133
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၂၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.24606
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.81 USD
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၀
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.26964
1.25134
အမြတ်
-54.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48320799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-54.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25134
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-54.90 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၅၃
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.26864
1.26945
အမြတ်
2.43 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48245584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၈:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26945
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၀၄
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.26688
1.26862
အမြတ်
5.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48245151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26862
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.22 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၃၅:၀၇
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.267
1.26795
အမြတ်
2.85 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48242376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၃၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.267
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26795
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.85 USD
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၂၃
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၁၆:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.25645
1.25666
အမြတ်
-0.63 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48212223
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.25645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၁၉ ၀၄:၁၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.25666
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.63 USD
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၁၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.2687
1.2637
အမြတ်
15.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48152538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2637
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.00 USD
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၀
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.27098
1.26873
အမြတ်
-6.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#48137469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27098
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၂၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.26873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.75 USD
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၁၀
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1334.76
1335.57
အမြတ်
2.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48107736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၂၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1334.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၀၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1335.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.43 USD
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၅၀:၃၁
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1335.23
1338.51
အမြတ်
9.84 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#48096502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၅၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1335.23
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1338.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.84 USD
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၄၁
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1333.58
1337.81
အမြတ်
12.69 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47373754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၅၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1333.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၃:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1337.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.69 USD
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၄
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1333.82
1334.92
အမြတ်
3.30 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47371497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1333.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1334.92
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.30 USD
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၃
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1331.76
1331.99
အမြတ်
0.69 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47357389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1331.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆:၀၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1331.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၀၅
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1325.65
1328.05
အမြတ်
7.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47267236
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1325.65
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1328.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.20 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၁၀
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1324.19
1325.08
အမြတ်
2.67 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47266502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1324.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၃၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1325.08
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.67 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၁၇
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1323.04
1323.94
အမြတ်
2.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47265976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1323.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1323.94
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၃၀
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1321.73
1322.89
အမြတ်
3.48 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47264399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1321.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၁၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1322.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.48 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၁၁
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1320.35
1321.07
အမြတ်
2.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47263230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1320.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၁၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1321.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.16 USD
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၄:၃၅
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1319.96
1320.36
အမြတ်
1.20 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47261594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1319.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1320.36
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.20 USD
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၃၆
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1313.88
1316.5
အမြတ်
7.86 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47253534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1313.88
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၂၁:၀၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1316.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.86 USD
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၅:၅၀:၁၆
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1313.75
1313.74
အမြတ်
-0.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47251366
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၅:၅၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1313.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ၀၆:၂၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1313.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၈:၁၁
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1309.43
1310.15
အမြတ်
2.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47245506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1309.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1310.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.16 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၅၉
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1309.06
1310
အမြတ်
2.82 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47245267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1309.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၅:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1310
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.82 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၂၉
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1308.28
1309.4
အမြတ်
3.36 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47244510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1308.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1309.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.36 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၂၄
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1307.75
1308.8
အမြတ်
3.15 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47243836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၁၂:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1307.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1308.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.15 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၄၆
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1307.3
1308.8
အမြတ်
4.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47242411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1307.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၁၀:၄၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1308.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.50 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၁၅:၁၀
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1305.67
1306.68
အမြတ်
3.03 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47241994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၁၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1305.67
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၉:၂၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1306.68
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.03 USD
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၁၀
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၁၁:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1303.73
1304.79
အမြတ်
3.18 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47241760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၃၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1303.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၈:၁၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1304.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.18 USD
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၃၅
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၂၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1302.99
1303.65
အမြတ်
1.98 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47238567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1302.99
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၁၉ ၀၇:၂၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1303.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.98 USD
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၄၄
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1300.34
1302.38
အမြတ်
6.12 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47236508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၄:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1300.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1302.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.12 USD
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၉:၅၇
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1300.43
1301.31
အမြတ်
2.64 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47231761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1300.43
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1301.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.64 USD
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၅
၂၅.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၂၃:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1296.52
1302.5
အမြတ်
17.94 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47081176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1296.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၁.၂၀၁၉ ၂၃:၂၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1302.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.94 USD
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1279.26
1280.69
အမြတ်
-7.15 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47191292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1279.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၃၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1280.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.15 USD
၁၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1294.56
1279.25
အမြတ်
-76.55 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47165481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1294.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-76.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၁၉ ၀၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1279.25
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-76.55 USD
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၁၃
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1284.21
1279.99
အမြတ်
-12.66 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47085246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1284.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၆:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1279.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.66 USD
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၉:၀၉
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1290.86
1291.38
အမြတ်
1.56 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#47083184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၁:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1290.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၁၉ ၁၃:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1291.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.56 USD