၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37635
1.37547
အမြတ်
0.88 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82279418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37726
1.37645
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82278375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37832
1.37751
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82262471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37746
1.37885
အမြတ်
-1.39 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82254680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37885
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.39 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၄၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.38082
1.37888
အမြတ်
3.88 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82257387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38082
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.88 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38034
1.38113
အမြတ်
0.79 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82256363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38034
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38113
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3806
1.37921
အမြတ်
-1.39 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82237600
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37921
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.39 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37726
1.37919
အမြတ်
3.86 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82254121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37919
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.86 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.37449
1.3773
အမြတ်
-2.81 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82145614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.81 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.3778
1.3775
အမြတ်
0.60 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82150168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3778
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၁၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.38113
1.37766
အမြတ်
6.94 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82161571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37766
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.94 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38172
1.38036
အမြတ်
-1.36 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82196174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38036
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.36 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၉:၅၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37839
1.38034
အမြတ်
3.90 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82227418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38034
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.90 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၀၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38271
1.38135
အမြတ်
-1.36 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82167597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.36 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37938
1.38135
အမြတ်
3.94 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82194213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.94 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38217
1.38295
အမြတ်
0.78 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82162335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38217
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38295
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38078
1.38162
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82159820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38078
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38162
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37967
1.38048
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82158771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38048
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38285
1.37965
အမြတ်
-3.20 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82081268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37965
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.20 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၀၃
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37618
1.37963
အမြတ်
6.90 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82141024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37618
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37963
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.90 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၄၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37949
1.37965
အမြတ်
0.32 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82099208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37965
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၆
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.04
1.37315
1.37501
အမြတ်
-7.44 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81935030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37315
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37501
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.44 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၂၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.36961
1.375
အမြတ်
-16.17 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81874118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.375
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.17 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၇:၄၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.37652
1.37502
အမြတ်
7.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82059295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37502
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.50 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.07
1.37983
1.3751
အမြတ်
33.11 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82078652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.3751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
33.11 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၂၉
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.36627
1.38011
အမြတ်
-27.68 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81855126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၄၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36627
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38011
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-27.68 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၁၈
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၄၈
ရောင်းချမှု
0.09
1.38313
1.38005
အမြတ်
27.72 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82084381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.38005
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.72 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38099
1.38183
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82079005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38183
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37915
1.38012
အမြတ်
0.97 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82074889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38012
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.97 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37797
1.37877
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82064021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37877
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၀၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37663
1.37743
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82059170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37743
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37556
1.37636
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#82052321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37674
1.37535
အမြတ်
-1.39 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81962624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37535
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.39 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37338
1.37534
အမြတ်
3.92 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81998541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၁၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37534
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.92 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၅
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.37639
1.37208
အမြတ်
21.55 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81962499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37208
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.55 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၆
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.36296
1.37205
အမြတ်
-18.18 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81829785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36296
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-18.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37205
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-18.18 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37569
1.37651
အမြတ်
0.82 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81946186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37569
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37462
1.37542
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81944946
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37462
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37542
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37363
1.37439
အမြတ်
0.76 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81935530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37363
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37439
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37269
1.37353
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81933947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37269
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37353
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37146
1.3723
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81931208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3723
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37074
1.37154
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81930351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37357
1.37042
အမြတ်
-3.15 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81885875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37042
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.15 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၅
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.36702
1.37042
အမြတ်
6.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81911969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၂၃:၀၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37042
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.80 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37026
1.37042
အမြတ်
0.32 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81893389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37042
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.35966
1.36855
အမြတ်
-8.89 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81820267
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.89 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၅၃
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ရောင်းချမှု
0.04
1.37292
1.36857
အမြတ်
17.40 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81885758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.36857
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.40 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37191
1.37272
အမြတ်
0.81 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81881011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37191
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37272
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3708
1.37164
အမြတ်
0.84 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81879723
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3708
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37164
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.84 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၂
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36972
1.37068
အမြတ်
0.96 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81874405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37068
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD