၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၄၅
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1810.32
1811.15
အမြတ်
0.83 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#80005514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1810.32
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1811.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၅၉
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1782.47
1761.32
အမြတ်
-21.15 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78457189
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1782.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-21.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1761.32
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-21.15 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၇
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1787.49
1761.32
အမြတ်
-26.17 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78455743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1787.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-26.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1761.32
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-26.17 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၉
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1766.18
1767.52
အမြတ်
1.34 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78473099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1766.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1767.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.34 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၁၁
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1772.07
1773.29
အမြတ်
1.22 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78465421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1772.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1773.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၇
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1783.46
1782.86
အမြတ်
0.60 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78456384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1783.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1782.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၅
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1791.19
1792.56
အမြတ်
1.37 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78450190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1791.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1792.56
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.37 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၅၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1800.97
1801.21
အမြတ်
0.24 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78384333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1800.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1801.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1809.53
1809.53
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78376273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1809.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1809.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၂၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1810
1811.01
အမြတ်
1.01 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78305161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1810
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1811.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.01 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1810
1811.26
အမြတ်
1.26 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78304530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1810
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1811.26
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.26 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1811.47
1812.51
အမြတ်
1.04 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78301308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1811.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1812.51
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၀၁
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1812
1812.86
အမြတ်
0.86 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78286128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1812
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1812.86
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၂၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1830.04
1819.43
အမြတ်
10.61 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78285784
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1830.04
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1819.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.61 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၀၇
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1821.37
1820.74
အမြတ်
0.63 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78293678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1821.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1820.74
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.63 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၃
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1825.05
1823.67
အမြတ်
1.38 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78291828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1825.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1823.67
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.38 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၀၇
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1824.16
1827.66
အမြတ်
-3.50 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78274567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1824.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1827.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.50 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၀၃
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1819.22
1827.91
အမြတ်
-8.69 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78273145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1819.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1827.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.69 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၄၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1817.36
1827.84
အမြတ်
-10.48 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78267742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1817.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1827.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.48 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1815.81
1827.84
အမြတ်
-12.03 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78266349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1815.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1827.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.03 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၅၂
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1813.27
1824.99
အမြတ်
-11.72 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78260467
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၄၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.27
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1824.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.72 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၂၇
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1811.35
1825.04
အမြတ်
-13.69 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78254988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1811.35
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1825.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.69 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1823.11
1823.75
အမြတ်
0.64 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78273464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1823.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1823.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.64 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၄၉
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1820.96
1820.13
အမြတ်
0.83 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78272407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1820.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1820.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.83 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၂၈
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1819.03
1818.52
အမြတ်
0.51 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78270110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1819.03
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1818.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၀၉
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1815.18
1814.75
အမြတ်
0.43 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78265719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1815.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1814.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၁၁
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1814.52
1813.78
အမြတ်
0.74 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78261464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1814.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.74 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၁၅
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1812.4
1811.87
အမြတ်
0.53 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78257940
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1812.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1811.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.53 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၅၅
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1812.81
1812.4
အမြတ်
0.41 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78253869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1812.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1812.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၄၀
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1813.49
1812.84
အမြတ်
0.65 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78230982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1812.84
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.65 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၁၆
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1810.54
1811.15
အမြတ်
0.61 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78205668
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1810.54
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1811.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၅၃
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1811.63
1811.15
အမြတ်
-0.48 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78203933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1811.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1811.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၃၃
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1810.37
1811.42
အမြတ်
1.05 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78204695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1810.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1811.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၁၆
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1808.39
1808.65
အမြတ်
0.26 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78187850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1808.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1808.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၄
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1809.62
1808.62
အမြတ်
1.00 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78186559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1809.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1808.62
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၂၆
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1810.6
1810.05
အမြတ်
0.55 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78183386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1810.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1810.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၅
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1815.29
1815.38
အမြတ်
0.09 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78122602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1815.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1815.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၁၉
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1816.13
1815.76
အမြတ်
0.37 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78121825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1816.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1815.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၁
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1813.73
1813.77
အမြတ်
0.04 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78119614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1813.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၁၁
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1814.49
1813.83
အမြတ်
0.66 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78119481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1814.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၁၆
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1807.38
1808.19
အမြတ်
0.81 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78108442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1807.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1808.19
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၃၇
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1807.62
1807.41
အမြတ်
0.21 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#78102232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၀၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1807.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1807.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၆
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1825.72
1823.09
အမြတ်
2.63 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77952066
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1825.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1823.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.63 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၄၇
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1823.31
1823.14
အမြတ်
0.17 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77948287
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1823.31
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1823.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၂၅
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1827.94
1827.69
အမြတ်
0.25 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77959382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1827.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1827.69
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၅၆
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1830.13
1830.06
အမြတ်
0.07 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77962540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1830.13
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1830.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၂
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1827.86
1827.45
အမြတ်
0.41 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77956208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1827.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1827.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၂၅
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1827.53
1826.52
အမြတ်
1.01 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77953749
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1827.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1826.52
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.01 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၂
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1825.58
1824.55
အမြတ်
1.03 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77951722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1825.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1824.55
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၀၇
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1825.72
1824.6
အမြတ်
1.12 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77948849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1825.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1824.6
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD