၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၁၇:၀၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16367
1.16372
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47062590
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16372
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၀၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16316
1.16372
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47070051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16372
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၀၅
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၁၆:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.16401
1.16371
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47059483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၁၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၁၄:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16345
1.16375
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47054413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၁၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16375
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.16377
1.16347
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47053618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.16402
1.16372
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47051358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16372
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16403
1.16399
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47049985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16335
1.16399
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47050704
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16399
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.06
1.16376
1.16423
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46998204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.15987
1.16423
အမြတ်
-0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46973718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၃:၁၂
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.09
1.16489
1.16423
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47003352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16489
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.16099
1.16423
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46975850
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16099
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.12
1.16592
1.16423
အမြတ်
0.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47023921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.16204
1.16423
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46978244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၁၂
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.16321
1.16423
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46994035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.05 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၈:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.07
1.16432
1.16423
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47000853
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၃၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16432
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.16043
1.16423
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46974481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.16541
1.16423
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47009756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16541
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၂၂:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.16153
1.16423
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46976868
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၀၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.16672
1.16423
အမြတ်
0.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#47027388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.16257
1.16423
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46991891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16257
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.16423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.07 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၀၁
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15954
1.15984
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46972783
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15984
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.16018
1.15961
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46956198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15961
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.15945
1.15961
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46954870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15945
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15961
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.1607
1.15961
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46958363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.15961
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၀၁
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.15891
1.15961
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46951899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15961
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15918
1.15888
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46942920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15918
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၀၂
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15787
1.15888
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46947591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15868
1.15888
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46944148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15888
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.15948
1.15918
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46942240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15918
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၄:၀၆
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15996
1.15917
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46918078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.15884
1.15917
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46921937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15884
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.15917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.15767
1.15917
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46934837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.15917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၁:၁၈
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16051
1.15917
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46914762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၁၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15943
1.15917
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46920534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15943
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၄:၀၁
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.15833
1.15917
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46930006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.15917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၀၃
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.15979
1.15977
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46899080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၀၁
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.16035
1.15977
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46900510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၅၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၀၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15924
1.1598
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46897053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15975
1.1598
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46894965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.15995
1.15965
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46894426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15965
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.16067
1.16
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46890991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.15992
1.16
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46890018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15921
1.15986
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46888343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15986
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15991
1.15986
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46886464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15986
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.1603
1.16
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46885485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1603
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15998
1.16028
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46885228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16028
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.15972
1.16002
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46881896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16002
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.16025
1.15995
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46881466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.15995
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၀၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16018
1.16018
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#46875752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16018
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD