၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
1.01
25.105
25.145
အမြတ်
202.00 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#25228762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.105
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
202.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
25.145
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
202.00 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၁
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၂၉
ဝယ်ယူမှု
2.01
1799.92
1801.05
အမြတ်
227.13 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#25227534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1799.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
227.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1801.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
227.13 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၅၅
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၅၇
ရောင်းချမှု
1.01
25.402
25.249
အမြတ်
772.65 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#25180525
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၃၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.402
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
772.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
25.249
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
772.65 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၉
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၅၄
ရောင်းချမှု
1.01
1809.14
1802.17
အမြတ်
703.97 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#25159134
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1809.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
703.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
1802.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
703.97 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၁၃
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၂၀
ဝယ်ယူမှု
1.01
25.34
25.392
အမြတ်
262.60 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#25161520
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.34
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
262.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
25.392
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
262.60 USD
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၄၀
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၀၄
ရောင်းချမှု
1.01
25.367
25.326
အမြတ်
207.05 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#25128209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
207.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
25.326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
207.05 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၅
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၅၁
ရောင်းချမှု
2.01
1.38921
1.38912
အမြတ်
18.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#24887767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1.38912
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.09 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၀၇
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၄
ရောင်းချမှု
1.01
25.373
25.357
အမြတ်
80.80 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#25071315
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
25.373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
25.357
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
80.80 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၄၆
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1.01
25.362
25.372
အမြတ်
50.50 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#25066865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
25.362
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
25.372
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
50.50 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၀၄
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၂၇
ရောင်းချမှု
0.81
1.39285
1.39047
အမြတ်
192.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#24985655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39285
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
192.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.81
ပြင်ပ
1.39047
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
192.78 USD
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၄၈
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ရောင်းချမှု
1.31
1808.66
1808.21
အမြတ်
58.95 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#25065220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1808.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.31
ပြင်ပ
1808.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
58.95 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၄
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၅၃
ရောင်းချမှု
1
1.38968
1.38959
အမြတ်
9.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#24874921
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38959
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.00 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၄၆
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၄၅
ရောင်းချမှု
1.2
1.39057
1.38967
အမြတ်
108.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#24875805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
108.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
1.38967
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
108.00 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၅၂
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၄
ရောင်းချမှု
1
1813.25
1812.15
အမြတ်
110.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#24867833
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
110.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1812.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
110.00 USD
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၂၄:၄၇
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၄၄
ရောင်းချမှု
2.01
1.38937
1.38862
အမြတ်
150.75 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#24779901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၂၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38937
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
150.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1.38862
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
150.75 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၂၂
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
2.01
0.73782
0.73994
အမြတ်
426.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#24692353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
426.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
0.73994
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
426.12 USD
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၁၅
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1.01
1807.21
1807.91
အမြတ်
70.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#24617534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1807.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
1807.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
70.70 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၄၉
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37845
1.38526
အမြတ်
-6.81 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#24026490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38526
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.81 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၅၅
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.37673
1.37246
အမြတ်
-46.97 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23667078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-46.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.37246
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-46.97 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၄၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1807.41
1807.49
အမြတ်
0.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#23665720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1807.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1807.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၄၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၂၁
ရောင်းချမှု
0.6
1802.29
1806.98
အမြတ်
-281.40 USD
GOLD
စာချုပ်
#23631569
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1802.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-281.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
ပြင်ပ
1806.98
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-281.40 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1802.86
1804.11
အမြတ်
62.50 USD
GOLD
စာချုပ်
#23627490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1802.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1804.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
62.50 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၁၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
2.01
151.903
151.485
အမြတ်
-762.78 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#23595225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.903
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-762.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
151.485
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-762.78 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၀၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
2.01
1.37732
1.37525
အမြတ်
-416.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23595180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-416.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1.37525
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-416.07 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၁၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၃၅
ရောင်းချမှု
1
0.85764
0.85749
အမြတ်
20.64 USD
EURGBP
စာချုပ်
#23590852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.85764
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.85749
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.64 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၅၇
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
151.614
151.771
အမြတ်
142.42 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#23590794
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.614
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
142.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
151.771
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
142.42 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၅၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.37546
1.37688
အမြတ်
142.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23590776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37546
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
142.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.37688
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
142.00 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၄၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၁၈
ဝယ်ယူမှု
1
151.511
151.696
အမြတ်
167.76 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#23555655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.511
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
167.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
151.696
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
167.76 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၂၉
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1.21
1.37426
1.37552
အမြတ်
152.46 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23555614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
152.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.21
ပြင်ပ
1.37552
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
152.46 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၄၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၀၈
ရောင်းချမှု
1.21
1801
1799.16
အမြတ်
222.64 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#23553188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
222.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.21
ပြင်ပ
1799.16
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
222.64 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၃၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၃၀
ရောင်းချမှု
1.01
1.3747
1.37461
အမြတ်
9.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23552983
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3747
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
1.37461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.09 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၂၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၃
ရောင်းချမှု
3.51
1801.82
1801.64
အမြတ်
63.18 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#23541256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၃၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1801.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.51
ပြင်ပ
1801.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
63.18 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ရောင်းချမှု
3.01
1.37079
1.37585
အမြတ်
-1 523.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23523876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 523.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.37585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 523.06 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၃၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1.2
1821.61
1801.48
အမြတ်
-2 415.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#23325299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1821.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 415.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
1801.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 415.60 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၃၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ရောင်းချမှု
3.01
1.36854
1.37585
အမြတ်
-2 200.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23479858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2 200.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.37585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2 200.31 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၅၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ရောင်းချမှု
3.01
1.36995
1.37585
အမြတ်
-1 775.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23522984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36995
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 775.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.37585
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 775.90 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၂၉
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
1.8
1821.76
1801.48
အမြတ်
-3 650.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#23323837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1821.76
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3 650.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1801.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3 650.40 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.51
1819.42
1801.48
အမြတ်
-914.94 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#23328382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1819.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-914.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
ပြင်ပ
1801.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-914.94 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၈:၄၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၄၅
ရောင်းချမှု
3.01
1.36991
1.36977
အမြတ်
42.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23520951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
42.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.36977
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
42.14 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၀၉
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၁၄
ရောင်းချမှု
3.01
1.37082
1.37038
အမြတ်
132.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23494964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37082
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
132.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.37038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
132.44 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၇:၁၅
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၁၀
ရောင်းချမှု
3.01
1.37174
1.37038
အမြတ်
409.36 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23497993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၂၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37174
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
409.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.37038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
409.36 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၂၃
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၁၀
ရောင်းချမှု
3.01
1.17998
1.17958
အမြတ်
120.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#23479825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၃၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.17958
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
120.40 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၃၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၄၃
ဝယ်ယူမှု
3.01
1.36751
1.36774
အမြတ်
69.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23475249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.36774
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
69.23 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၅၇
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
2.01
1801.82
1802.85
အမြတ်
207.03 USD
GOLD
စာချုပ်
#23476567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1801.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
207.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.01
ပြင်ပ
1802.85
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
207.03 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၂
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၁၅
ရောင်းချမှု
3.01
1.17932
1.17882
အမြတ်
150.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#23473364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
150.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.17882
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
150.50 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၆
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၀၉
ရောင်းချမှု
3.01
1.36844
1.36752
အမြတ်
276.92 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23473397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
276.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.36752
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
276.92 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၈
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၆
ဝယ်ယူမှု
3.01
1.3676
1.36804
အမြတ်
132.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23471824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
132.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
1.36804
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
132.44 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၁၆
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၃
ဝယ်ယူမှု
3.01
150.843
150.928
အမြတ်
231.93 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#23471861
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
231.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
150.928
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
231.93 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၄၆
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၃
ရောင်းချမှု
3.01
0.86186
0.86178
အမြတ်
32.94 USD
EURGBP
စာချုပ်
#23466314
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.86186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
32.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
0.86178
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
32.94 USD
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၅၉
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
3.01
150.79
150.879
အမြတ်
242.87 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#23466337
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
150.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
242.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.01
ပြင်ပ
150.879
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
242.87 USD