၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၁၈
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1768.28
1751.88
အမြတ်
-32.94 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81263033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1768.28
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
-32.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1751.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-32.94 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၅
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1763.46
1751.88
အမြတ်
-23.44 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81263025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1763.46
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
-23.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1751.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-23.44 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၃၁
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1759.32
1751.88
အမြတ်
-15.16 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81263008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1759.32
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
-14.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1751.88
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.16 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၂၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1749.37
1750.14
အမြတ်
-1.54 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#81263010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1749.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1750.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.54 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၂၀
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.35221
1.35125
အမြတ်
-4.80 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81262909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.35125
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.80 USD
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၅၈
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.34624
1.35123
အမြတ်
9.98 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81236944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35123
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.98 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၅၈
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.34808
1.35124
အမြတ်
3.10 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81229860
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34808
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
3.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35124
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.10 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၈
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.34685
1.35216
အမြတ်
-5.35 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81223580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34685
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-5.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35216
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.35 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၈
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35116
1.34748
အမြတ်
-3.68 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81221202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.68 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၁၆
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.34926
1.34748
အမြတ်
-3.56 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81222482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34926
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.56 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၉
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.3474
1.34751
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81223581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3474
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.34751
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၀၆
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.34535
1.3475
အမြတ်
8.60 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81225512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34535
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.3475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.60 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၀၁
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.34376
1.34743
အမြတ်
-3.67 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81193905
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34743
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.67 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၄
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.3456
1.34746
အမြတ်
-3.72 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81199596
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.72 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၄
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.34756
1.34745
အမြတ်
0.33 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81201231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34756
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.34745
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၁၄
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.04
1.34959
1.34748
အမြတ်
8.44 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81219648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.34748
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.44 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၄၈
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.34561
1.35064
အမြတ်
5.03 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81191881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.03 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၄၆
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3518
1.35064
အမြတ်
-1.16 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81220964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35064
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.16 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၃၈
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.34376
1.35063
အမြတ်
13.74 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81194234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35063
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.74 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၆
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.34258
1.34434
အမြတ်
-3.78 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81146378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34258
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 USD
စုစုပေါင်း
-3.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34434
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.78 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၅၆
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.34449
1.34434
အမြတ်
0.04 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81154188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34449
လဲလှယ်ခြင်း
-0.26 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34434
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၅၂
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.34642
1.34431
အမြတ်
6.33 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81191293
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.34431
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.33 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၆
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.34317
1.34517
အမြတ်
1.83 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81146389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34317
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34517
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.83 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၉:၀၃
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.34636
1.34517
အမြတ်
-2.38 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81190879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34517
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.38 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၄၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.34653
1.34323
အမြတ်
3.30 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81138464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34323
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.30 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၀၇
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.3498
1.34297
အမြတ်
-54.64 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81128892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-54.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.34297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-54.64 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၃၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36766
1.34297
အမြတ်
-24.75 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81034755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36766
လဲလှယ်ခြင်း
-0.06 USD
စုစုပေါင်း
-24.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.75 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၈
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.36378
1.34297
အမြတ်
-62.60 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81046734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36378
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
-62.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.34297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-62.60 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၁၈
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.35967
1.34297
အမြတ်
-83.78 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81052252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35967
လဲလှယ်ခြင်း
-0.28 USD
စုစုပေါင်း
-83.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.34297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-83.78 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၇
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.35381
1.34297
အမြတ်
-76.27 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81062781
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35381
လဲလှယ်ခြင်း
-0.39 USD
စုစုပေါင်း
-75.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.34297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-76.27 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၅၃
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.09
1.34567
1.34297
အမြတ်
-24.30 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81137575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.34567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-24.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.34297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-24.30 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၄၅
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.36573
1.34297
အမြတ်
-45.63 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81043835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36573
လဲလှယ်ခြင်း
-0.11 USD
စုစုပေါင်း
-45.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-45.63 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၅၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.36184
1.34297
အမြတ်
-75.71 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81049452
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၃၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36184
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-75.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.34297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-75.71 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၃၉
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.35752
1.34297
အမြတ်
-87.64 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81059967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35752
လဲလှယ်ခြင်း
-0.34 USD
စုစုပေါင်း
-87.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.34297
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-87.64 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၃၃
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.34568
1.34686
အမြတ်
-2.36 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81137446
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.36 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၇
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.34892
1.34686
အမြတ်
2.06 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81132502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34686
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.06 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၁၀
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.34832
1.34949
အမြတ်
-2.34 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81129426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34949
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.34 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၁၆
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.35147
1.34949
အမြတ်
1.98 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81118738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34949
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.98 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၁
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.35153
1.35203
အမြတ်
-0.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81114712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35203
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.50 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၂
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.35356
1.35199
အမြတ်
3.14 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81115409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35199
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.14 USD
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၃၄
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.35063
1.35179
အမြတ်
-2.32 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81112511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35063
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.32 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၆
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.35375
1.35179
အမြတ်
1.92 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81062834
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35375
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.92 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၂၄
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.35561
1.35463
အမြတ်
1.96 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81068512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35463
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.96 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၅
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.35319
1.35441
အမြတ်
-2.44 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81062737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35441
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.44 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၅၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.35644
1.35443
အမြတ်
2.01 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81060221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35443
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.01 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၇
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.36739
1.35695
အမြတ်
10.44 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81034752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36739
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35695
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.44 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၂၂
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.36438
1.35687
အမြတ်
15.02 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81045245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၅၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.35687
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.02 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၄၆
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.36113
1.35697
အမြတ်
4.16 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81050497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35697
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.16 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၅၉
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.35795
1.35709
အမြတ်
0.86 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81059589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35709
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၁၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၅၃
ရောင်းချမှု
0.1
1.36769
1.36799
အမြတ်
-3.86 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80921263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36769
လဲလှယ်ခြင်း
-0.86 USD
စုစုပေါင်း
-3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.36799
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.86 USD