၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၄၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.25
1811.2
1806.1
အမြတ်
-127.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80005176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1811.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-127.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1806.1
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-127.50 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၂၉
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.5
1814.52
1806.1
အမြတ်
-421.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79862388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1814.52
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-421.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1806.1
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-421.00 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၄၅
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၃၁
ရောင်းချမှု
0.5
1782
1806.46
အမြတ်
-1 223.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79433140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 223.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1806.46
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1 223.00 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၄၆
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၂၇
ရောင်းချမှု
0.5
151.553
151.845
အမြတ်
-133.13 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79640335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-133.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
151.845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-133.13 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၂၉
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၂၄
ရောင်းချမှု
0.5
151.067
151.843
အမြတ်
-353.79 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79572989
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
151.067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-353.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
151.843
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-353.79 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၄၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၂၂
ရောင်းချမှု
0.5
150.713
151.847
အမြတ်
-517.00 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79379589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
150.713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-517.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
151.847
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-517.00 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၅
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၉:၁၅
ရောင်းချမှု
0.5
1792.46
1788.75
အမြတ်
185.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79466709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
185.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1788.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
185.50 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၀
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၉:၁၂
ရောင်းချမှု
0.5
1792
1788.75
အမြတ်
162.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79416388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
162.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၂၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1788.75
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
162.50 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၁၉
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.5
86.929
86.732
အမြတ်
89.79 USD
CADJPYm
စာချုပ်
#79578129
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
86.929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
89.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
86.732
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
89.79 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၁၉
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၀၉
ရောင်းချမှု
0.5
1794.53
1793.99
အမြတ်
27.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79487063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1794.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1793.99
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.00 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၂၉:၂၂
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.5
1797
1794
အမြတ်
150.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79487095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၂၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
150.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1794
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
150.00 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၀၈
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.5
1795.14
1794.03
အမြတ်
55.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79487224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1795.14
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1794.03
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
55.50 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၂၅
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၁၇
ရောင်းချမှု
5
15682.6
15641.7
အမြတ်
20.45 USD
NQ
စာချုပ်
#80047151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
15682.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
15641.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.45 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၃၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.26279
1.26341
အမြတ်
24.54 USD
USDCADm
စာချုပ်
#79578135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.26341
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
24.54 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၀၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.45
1809
1800.87
အမြတ်
365.85 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79515370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၄၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
365.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
ပြင်ပ
1800.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
365.85 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၂၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.35
1805
1800.9
အမြတ်
143.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79515362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
143.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
1800.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
143.50 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၃၃
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၃၉
ရောင်းချမှု
0.25
1802
1800.89
အမြတ်
27.75 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79515353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1800.89
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.75 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၄၁
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၃၅
ရောင်းချမှု
0.5
1801.69
1800.92
အမြတ်
38.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79497320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1801.69
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
38.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1800.92
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
38.50 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၈
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
1806
1800.91
အမြတ်
254.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79497333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1806
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
254.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1800.91
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
254.50 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၅၀
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၁၉
ရောင်းချမှု
0.25
1832
1811.14
အမြတ်
521.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#80005104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
521.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1811.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
521.50 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၈
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.5
1826
1811.14
အမြတ်
743.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79569997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
743.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1811.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
743.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၅၄
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၁၁
ရောင်းချမှု
0.5
1829
1811.14
အမြတ်
893.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79571228
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1829
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
893.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1811.14
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
893.00 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၅၀
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.25
1832
1811.11
အမြတ်
522.25 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79571238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
522.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1811.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
522.25 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၁၄
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.49072
1.4941
အမြတ်
134.32 USD
EURCADm
စာချုပ်
#79572648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.49072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
134.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.4941
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
134.32 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၅၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၁၇
ရောင်းချမှု
0.5
0.91608
0.91539
အမြတ်
37.69 USD
USDCHFm
စာချုပ်
#79629206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.91608
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.91539
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
37.69 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၅၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1812.93
1814.09
အမြတ်
58.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79605436
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1812.93
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1814.09
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
58.00 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၁
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၇
ရောင်းချမှု
0.2
1.67368
1.66608
အမြတ်
108.33 USD
EURNZDm
စာချုပ်
#79715835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.67368
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
108.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
ပြင်ပ
1.66608
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
108.33 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၂၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.37669
1.38262
အမြတ်
148.25 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#79640341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
148.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.38262
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
148.25 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၁၄
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.37652
1.38261
အမြတ်
152.25 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#79640326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
152.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.38261
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
152.25 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၄:၃၃
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၂
ရောင်းချမှု
0.5
0.64348
0.65252
အမြတ်
-493.98 USD
NZDCHFm
စာချုပ်
#79628923
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၅:၅၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-493.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.65252
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-493.98 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၅၆:၄၁
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၃
ရောင်းချမှု
0.5
1.18027
1.18622
အမြတ်
-297.50 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#79569121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၅၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-297.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18622
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-297.50 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၈:၂၀
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၇
ရောင်းချမှု
0.5
1814.94
1812.38
အမြတ်
128.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79708333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1814.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
128.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1812.38
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
128.00 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၄၇
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.25
151.241
151.615
အမြတ်
84.84 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79640343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
84.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
151.615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
84.84 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၀၉
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၀၇
ရောင်းချမှု
0.5
0.73081
0.733
အမြတ်
-109.50 USD
AUDUSDm
စာချုပ်
#79700624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.73081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-109.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.733
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-109.50 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၅၅
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.5
109.849
110.201
အမြတ်
-159.71 USD
USDJPYm
စာချုပ်
#79629233
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.849
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-159.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
110.201
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-159.71 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၄၇
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.25
151.241
151.552
အမြတ်
70.80 USD
GBPJPYm
စာချုပ်
#79629190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
151.241
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
151.552
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
70.80 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၂၈
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.37669
1.37987
အမြတ်
79.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#79629219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
79.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.37987
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
79.50 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၁၄
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.25
1.37652
1.37986
အမြတ်
83.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#79572101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၄၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
83.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1.37986
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
83.50 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၃၃
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.5
1814.91
1817.65
အမြတ်
137.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79590913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1814.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
137.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1817.65
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
137.00 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၁၀
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.5
1815.47
1817.66
အမြတ်
109.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79590728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1815.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
109.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1817.66
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
109.50 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၂၄:၄၅
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.5
0.72429
0.733
အမြတ်
-435.50 USD
AUDUSDm
စာချုပ်
#79357804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၂၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-435.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.733
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-435.50 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၅၇
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၈:၂၅
ရောင်းချမှု
0.5
1823
1811.77
အမြတ်
561.50 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79569995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1823
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
561.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1811.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
561.50 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၅၈
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.88394
1.88626
အမြတ်
84.61 USD
GBPAUDm
စာချုပ်
#79572961
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.88394
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
84.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.88626
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
84.61 USD
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၃၀
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၂
ရောင်းချမှု
0.5
76.529
77.201
အမြတ်
-305.60 USD
NZDJPYm
စာချုပ်
#79426396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
76.529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-305.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
77.201
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-305.60 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၅
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1812.75
1812.64
အမြတ်
-0.55 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79605430
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1812.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၅၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1812.64
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၀၂
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.5
1.73596
1.73076
အမြတ်
206.51 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#79499269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
206.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.73076
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
206.51 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၀၃
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၀၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.73819
1.73078
အမြတ်
294.29 USD
GBPCADm
စာချုပ်
#79578124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73819
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
294.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.73078
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
294.29 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၁၈
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.66529
0.66827
အမြတ်
162.67 USD
AUDCHFm
စာချုပ်
#79576837
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၁၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
162.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.66827
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
162.67 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၁၆
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
0.91069
0.91531
အမြတ်
252.37 USD
USDCHFm
စာချုပ်
#79572977
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.91069
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
252.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.91531
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
252.37 USD
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၄၉
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.25
1792
1815.04
အမြတ်
576.00 USD
XAUUSDm
စာချုပ်
#79551751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
576.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.25
ပြင်ပ
1815.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
576.00 USD