၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၂
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.37914
1.38168
အမြတ်
-12.70 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77657180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37914
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.70 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၂
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.14
1.38142
1.38168
အမြတ်
-3.64 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77679025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.38168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.64 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37477
1.38168
အမြတ်
-6.91 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77648661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.91 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၂
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.37853
1.38168
အမြတ်
-9.45 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77654371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.45 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.41
1.38273
1.38168
အမြတ်
43.05 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77690997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
43.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
1.38168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
43.05 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.08
1.37953
1.38168
အမြတ်
-17.20 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77673133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.38168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.20 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.24
1.38235
1.38168
အမြတ်
16.08 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77684333
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
ပြင်ပ
1.38168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.08 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၇
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.37666
1.38168
အမြတ်
-10.04 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77651276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၄၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.04 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၃
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17737
1.17916
အမြတ်
5.37 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77648703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17916
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.37 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17987
1.17916
အမြတ်
-0.71 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77640693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17916
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17848
1.17916
အမြတ်
1.36 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77644718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17916
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.36 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၄
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37685
1.37785
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77651226
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37785
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၃
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.37492
1.37655
အမြတ်
4.89 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77648694
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37492
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37655
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.89 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၂
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37661
1.37655
အမြတ်
-0.06 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77640721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37655
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37596
1.37655
အမြတ်
1.18 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77644762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37596
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37655
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.18 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၃
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.17967
1.17782
အမြတ်
3.70 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77640736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17782
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.70 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၄
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.17713
1.17782
အမြတ်
-0.69 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77637309
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17782
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.69 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၃
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37473
1.37481
အမြတ်
-0.08 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77637302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၄
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.37635
1.37481
အမြတ်
3.08 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77640752
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.08 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37503
1.37603
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77637246
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37603
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17741
1.17841
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77637242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17761
1.17779
အမြတ်
0.18 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77489062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17761
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17779
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17638
1.17779
အမြတ်
2.82 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77492204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17638
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17779
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.82 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၃
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.3742
1.37417
အမြတ်
-0.06 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77479248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37249
1.37417
အမြတ်
8.40 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77505811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.40 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37496
1.37417
အမြတ်
-0.79 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77476734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.79 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.37301
1.37417
အမြတ်
3.48 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77485540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37417
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.48 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.37272
1.37217
အမြတ်
0.55 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77485522
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37272
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37217
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.55 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.03
1.37346
1.37217
အမြတ်
3.87 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77495417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37217
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.87 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.37297
1.37217
အမြတ်
1.60 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77488969
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37297
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37217
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.60 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၃
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.17703
1.17645
အမြတ်
0.58 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77476785
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17703
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.17766
1.17645
အမြတ်
2.42 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77482187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.42 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17732
1.17841
အမြတ်
1.09 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77476745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17732
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17746
1.17841
အမြတ်
1.90 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77479218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.90 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.37386
1.3731
အမြတ်
0.76 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77479231
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3731
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.37422
1.3731
အမြတ်
2.24 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77482212
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.3731
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.37483
1.37383
အမြတ်
1.00 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77476762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37383
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.14
1.3782
1.37598
အမြတ်
31.08 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77429061
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.37598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.08 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၄
ရောင်းချမှု
0.08
1.3772
1.37598
အမြတ်
9.76 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77414335
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.37598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.76 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37311
1.37598
အမြတ်
-2.87 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77400701
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37311
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.87 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.37537
1.37598
အမြတ်
-1.83 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77406814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.83 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.3748
1.37598
အမြတ်
-2.36 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77404718
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.36 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၂
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.3758
1.37598
အမြတ်
-0.90 USD
GBPUSD.
စာချုပ်
#77408705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.90 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၅
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.07
1797.29
1800
အမြတ်
18.97 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77431448
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1797.29
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1800
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.97 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1803.64
1800
အမြတ်
-10.92 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77425908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1803.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1800
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.92 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၀၇
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.06
1799.58
1800
အမြတ်
2.52 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77429426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1799.58
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1800
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.52 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၅၉
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.12
1.18246
1.18185
အမြတ်
7.32 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77427016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.18185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.32 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.1
1.18185
1.18189
အမြတ်
-0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77426455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18185
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18189
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၁၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1799.9
1800.78
အမြတ်
4.40 USD
XAUUSD.
စာချုပ်
#77427802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1799.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1800.78
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.40 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၃၄
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17768
1.17846
အမြတ်
7.80 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#77416769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17768
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.17846
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.80 USD