၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.18273
1.17814
အမြတ်
4.59 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77429054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17814
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.59 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.18154
1.17814
အမြတ်
3.40 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77425852
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17814
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.40 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17777
1.18077
အမြတ်
3.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77415308
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17777
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18077
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.18076
1.17776
အမြတ်
3.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77412553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17776
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17789
1.18087
အမြတ်
2.98 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77209555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17789
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18087
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.98 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17588
1.18087
အမြတ်
14.97 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77252950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18087
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.97 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17897
1.18087
အမြတ်
1.90 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77205581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17897
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18087
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.90 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17678
1.18087
အမြတ်
8.18 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77242872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17678
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18087
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.18 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.18193
1.17893
အမြတ်
3.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77167183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17893
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17895
1.18209
အမြတ်
3.14 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77119617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.14 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၀
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17707
1.18209
အမြတ်
15.06 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77132121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.06 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၀၃
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18024
1.18209
အမြတ်
1.85 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76979584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18024
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.85 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၁
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17812
1.18209
အမြတ်
7.94 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#77126978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17812
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.94 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၀၁
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.18487
1.1803
အမြတ်
4.57 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76936748
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1803
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.57 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၁
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.18372
1.1803
အမြတ်
3.42 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76920044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1803
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.42 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၁
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18182
1.18379
အမြတ်
1.97 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76767862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.97 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၇
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17996
1.18379
အမြတ်
7.66 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76776606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.66 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၁
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.1783
1.18379
အမြတ်
21.96 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76806703
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.96 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၂
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18087
1.18379
အမြတ်
2.92 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76772863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.92 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၀၃
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17912
1.18379
အမြတ်
14.01 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76803615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၀:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.01 USD
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.17749
1.18379
အမြတ်
31.50 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76808126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17749
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.50 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.18629
1.18168
အမြတ်
4.61 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76536514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.61 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.18486
1.18168
အမြတ်
3.18 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76530302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.18 USD
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၀
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.18729
1.18168
အမြတ်
11.22 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76617867
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18168
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.22 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၁
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.19
1.1797
1.18487
အမြတ်
98.23 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76443055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
98.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
98.23 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.18698
1.18487
အမြတ်
-4.22 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76060658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.22 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၁
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.18484
1.18487
အမြတ်
0.12 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76074056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.18318
1.18487
အမြတ်
11.83 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76171244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.83 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.18086
1.18487
အမြတ်
56.14 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76436540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
56.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
56.14 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၂
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18794
1.18487
အမြတ်
-3.07 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76054296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.07 USD
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၄
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.17861
1.18487
အမြတ်
169.02 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76446579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
169.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
169.02 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၁
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.18574
1.18487
အမြတ်
-2.61 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76066321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.61 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၁
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18405
1.18487
အမြတ်
4.10 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76099866
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.10 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.18238
1.18487
အမြတ်
24.90 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#76182991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
24.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
24.90 USD
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1889
1.18487
အမြတ်
-4.03 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75989039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18487
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.03 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၀:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.04
1.19513
1.18855
အမြတ်
26.32 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75660209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
26.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
26.32 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.07
1.19679
1.18855
အမြတ်
57.68 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75710609
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.18855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
57.68 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.19595
1.18855
အမြတ်
37.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75708295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19595
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
37.00 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.19278
1.18855
အမြတ်
8.46 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75654396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.46 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.19159
1.18855
အမြတ်
3.04 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75580222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19159
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.04 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၃
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
1.19382
1.18855
အမြတ်
15.81 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75655045
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.81 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၁
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.19035
1.18855
အမြတ်
1.80 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75576357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18743
1.19038
အမြတ်
2.95 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75485809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.95 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၀၀
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.18534
1.19038
အမြတ်
15.12 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75501475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.19038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.12 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၀
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18838
1.19038
အမြတ်
2.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75484339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.00 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.18641
1.19038
အမြတ်
7.94 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75492742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.94 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.19219
1.18919
အမြတ်
3.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75472485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18919
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18894
1.19194
အမြတ်
3.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75464585
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19194
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.19236
1.18936
အမြတ်
3.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75454232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18936
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.2121
1.19228
အမြတ်
-59.46 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#75294311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-59.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.19228
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-59.46 USD