၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.37
1.15869
1.15915
အမြတ်
17.02 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#81202737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15869
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.37
ပြင်ပ
1.15915
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
17.02 USD
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၀၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၂
ဝယ်ယူမှု
2
1.1576
1.15907
အမြတ်
294.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#81608889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
294.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.15907
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
294.00 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၁
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
2
1.15495
1.15499
အမြတ်
8.00 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#81493671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.15499
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.00 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၀
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.34677
1.34351
အမြတ်
3.26 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81202734
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34351
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.26 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.34922
1.34351
အမြတ်
11.42 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81207462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34922
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.34351
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.42 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.34781
1.34351
အမြတ်
4.30 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#81206947
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34781
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.34351
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.30 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.37743
1.37468
အမြတ်
-11.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80500074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.00 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.37565
1.37468
အမြတ်
-6.79 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80562841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37565
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.79 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.37401
1.37468
အမြတ်
9.38 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80572700
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.38 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38039
1.37468
အမြတ်
-5.71 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80491321
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38039
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.71 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၀၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.37207
1.37468
အမြတ်
70.47 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80593194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37207
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
70.47 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.37844
1.37468
အမြတ်
-11.28 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80498225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.28 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၂
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.52
1.37035
1.37468
အမြတ်
225.16 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80597313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37035
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
225.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.52
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
225.16 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.37653
1.37468
အမြတ်
-9.25 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80560963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.25 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.37483
1.37468
အမြတ်
-1.50 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80566030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.50 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3816
1.37468
အမြတ်
-6.92 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80464074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3816
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.92 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၀၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.19
1.37304
1.37468
အမြတ်
31.16 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80574434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.16 USD
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.37944
1.37468
အမြတ်
-9.52 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80494517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37944
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.52 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
0.37
1.37127
1.37468
အမြတ်
126.17 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80595737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37127
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
126.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.37
ပြင်ပ
1.37468
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
126.17 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.72
1.36916
1.36806
အမြတ်
-79.20 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80610222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36916
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-79.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.72
ပြင်ပ
1.36806
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-79.20 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၅၃
ဝယ်ယူမှု
1.01
1.36828
1.36806
အမြတ်
-22.22 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80611082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-22.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.01
ပြင်ပ
1.36806
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-22.22 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
1.4
1.36733
1.36808
အမြတ်
105.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80612838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
105.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.36808
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
105.00 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၀၉
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1.95
1.3626
1.36807
အမြတ်
1 066.65 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80801713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3626
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 066.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၅၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.95
ပြင်ပ
1.36807
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1 066.65 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.18081
1.17873
အမြတ်
2.08 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80304133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.08 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၅:၃၀
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.18161
1.17873
အမြတ်
2.88 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80309136
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.88 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၃
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.18256
1.17873
အမြတ်
7.66 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80321317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.66 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၂
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.03
1.18386
1.17873
အမြတ်
15.39 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80343340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17873
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
15.39 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၁
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.38465
1.38165
အမြတ်
3.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80425552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38165
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38215
1.38492
အမြတ်
2.77 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80373450
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38215
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38492
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.77 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.37953
1.38492
အမြတ်
16.17 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80384662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38492
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
16.17 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38325
1.38492
အမြတ်
1.67 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80372786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38325
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38492
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.67 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၀၃
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.38124
1.38492
အမြတ်
7.36 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80374887
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38492
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.36 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.38388
1.38332
အမြတ်
0.56 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80274358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.39047
1.38332
အမြတ်
35.75 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80350008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39047
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
35.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.38332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
35.75 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.38611
1.38332
အမြတ်
5.58 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80319830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38611
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.58 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.03
1.38721
1.38332
အမြတ်
11.67 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80323075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.38332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.67 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.04
1.38957
1.38332
အမြတ်
25.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80343345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.00 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.38473
1.38332
အမြတ်
1.41 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80290278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.41 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.17766
1.18081
အမြတ်
44.10 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80259344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.18081
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
44.10 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.17872
1.18081
အမြတ်
20.90 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80256153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.18081
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.90 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၀၃
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.17957
1.18082
အမြတ်
8.75 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80250637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17957
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.18082
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.75 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၂
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.18044
1.18082
အမြတ်
1.90 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80087674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18082
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.90 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.18126
1.18082
အမြတ်
-1.76 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80080840
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.18082
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.76 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.18221
1.18082
အမြတ်
-4.17 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80063327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.18082
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.17 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.18322
1.18082
အမြတ်
-4.80 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80054018
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.18082
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.80 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18411
1.18076
အမြတ်
-3.35 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80024831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18076
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.35 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18501
1.18076
အမြတ်
-4.25 USD
EURUSDm
စာချုပ်
#80014760
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18076
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.25 USD
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38075
1.38375
အမြတ်
3.00 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80258185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38075
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38375
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၀
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.38168
1.38084
အမြတ်
1.68 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80130583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.38084
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.68 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၁
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၁၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.38387
1.38084
အမြတ်
12.12 USD
GBPUSDm
စာချုပ်
#80139901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.38084
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.12 USD