၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၄
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၃၅
ရောင်းချမှု
0.3
1.38725
1.37692
အမြတ်
272.13 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#158017545
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38725
လဲလှယ်ခြင်း
-35.67 USD
စုစုပေါင်း
309.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37692
ကော်မရှင်ခ
-2.10 USD
အမြတ်
272.13 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၇
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၃၅
ရောင်းချမှု
0.3
1.38714
1.37694
အမြတ်
268.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#158017553
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38714
လဲလှယ်ခြင်း
-35.67 USD
စုစုပေါင်း
306.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၅၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37694
ကော်မရှင်ခ
-2.10 USD
အမြတ်
268.23 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၅၈
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၀၀
ရောင်းချမှု
0.5
1.19277
1.18996
အမြတ်
137.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157973113
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19277
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
140.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18996
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
137.10 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၂၆
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.5
1.19283
1.18996
အမြတ်
140.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157973097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19283
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
143.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18996
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
140.10 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၀၀
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.5
1.19275
1.18996
အမြတ်
136.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157973115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19275
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
139.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18996
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
136.10 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၂၂
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.5
1.19283
1.18996
အမြတ်
140.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157973092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19283
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
143.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18996
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
140.10 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၂၀
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.5
1.19283
1.18996
အမြတ်
140.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157973089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19283
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
143.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18996
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
140.10 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၁၈
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.19283
1.18997
အမြတ်
139.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157973088
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19283
လဲလှယ်ခြင်း
0.10 USD
စုစုပေါင်း
143.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.18997
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
139.60 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၄၇
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.54175
1.535
အမြတ်
-265.02 USD
EURAUD
စာချုပ်
#157977071
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.54175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-261.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.535
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-265.02 USD
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၄၇
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.54175
1.535
အမြတ်
-265.02 USD
EURAUD
စာချုပ်
#157976892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၀၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.54175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-261.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.535
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-265.02 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၁
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.65932
1.66338
အမြတ်
100.36 USD
EURNZD
စာချုပ်
#157492542
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.65932
လဲလှယ်ခြင်း
-41.70 USD
စုစုပေါင်း
145.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.66338
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
100.36 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၅၃
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၉
ရောင်းချမှု
1
85.594
87.437
အမြတ်
-1 711.53 USD
CADJPY
စာချုပ်
#157633469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
85.594
လဲလှယ်ခြင်း
-16.62 USD
စုစုပေါင်း
-1 687.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
87.437
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-1 711.53 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၁၄
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.5
83.242
84.246
အမြတ်
-471.39 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#157633482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
83.242
လဲလှယ်ခြင်း
-8.13 USD
စုစုပေါင်း
-459.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
84.246
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-471.39 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၇
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၈
ရောင်းချမှု
1
150.043
150.873
အမြတ်
-803.91 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#157633511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
150.043
လဲလှယ်ခြင်း
-36.76 USD
စုစုပေါင်း
-760.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
150.873
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-803.91 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၀
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၇
ရောင်းချမှု
1
116.314
117.661
အမြတ်
-1 233.76 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#157633521
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
116.314
လဲလှယ်ခြင်း
6.89 USD
စုစုပေါင်း
-1 233.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
117.661
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-1 233.76 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၆
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.50646
1.48966
အမြတ်
-1 396.93 USD
EURCAD
စာချုပ်
#157633560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.50646
လဲလှယ်ခြင်း
-44.66 USD
စုစုပေါင်း
-1 345.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.48966
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-1 396.93 USD
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၀
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၃၁
ရောင်းချမှု
0.5
1690
1700
အမြတ်
-504.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157645579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1690
လဲလှယ်ခြင်း
-0.52 USD
စုစုပေါင်း
-500.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1700
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-504.02 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၂၄
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.5
82.792
83.257
အမြတ်
205.49 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#157463008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
82.792
လဲလှယ်ခြင်း
-5.40 USD
စုစုပေါင်း
214.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
83.257
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
205.49 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၀၂
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1
0.77579
0.76353
အမြတ်
-1 255.81 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#157349627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.77579
လဲလှယ်ခြင်း
-22.81 USD
စုစုပေါင်း
-1 226.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.76353
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-1 255.81 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၅၉
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၄၇
ရောင်းချမှု
0.5
1.55684
1.55767
အမြတ်
-35.53 USD
EURAUD
စာချုပ်
#157460963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.55684
လဲလှယ်ခြင်း
-0.22 USD
စုစုပေါင်း
-31.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.55767
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-35.53 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၅၉
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.65931
1.65913
အမြတ်
-19.71 USD
EURNZD
စာချုပ်
#157492540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.65931
လဲလှယ်ခြင်း
-9.69 USD
စုစုပေါင်း
-6.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.65913
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-19.71 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၅၂
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၅၀
ရောင်းချမှု
1
116.983
116.233
အမြတ်
696.49 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#157407420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
116.983
လဲလှယ်ခြင်း
4.38 USD
စုစုပေါင်း
699.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
116.233
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
696.49 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၅၅
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.2713
1.28421
အမြတ်
1 395.68 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#157349941
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2713
လဲလှယ်ခြင်း
-3.04 USD
စုစုပေါင်း
1 405.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၂၀:၃၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.28421
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
1 395.68 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၁၆
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.5
1733.01
1724
အမြတ်
-454.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157490650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၄၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1733.01
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-450.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၄၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1724
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-454.00 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၁၄
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၁၃
ရောင်းချမှု
0.5
0.72427
0.72953
အမြတ်
-266.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#157448112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၇:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.72427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-263.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.72953
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
-266.50 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၃၆
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၀၄
ရောင်းချမှု
1
128.467
128.895
အမြတ်
-408.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#157461339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-401.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
128.895
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-408.08 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၅၄
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၀၁
ရောင်းချမှု
1
128.385
128.886
အမြတ်
-476.48 USD
EURJPY
စာချုပ်
#157450945
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-469.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
128.886
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-476.48 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၄၉
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၅၇
ရောင်းချမှု
1
128.383
128.886
အမြတ်
-478.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#157450942
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
128.383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-471.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
128.886
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-478.35 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၀၂
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၃၂
ရောင်းချမှု
1
1.27148
1.27873
အမြတ်
-796.62 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#157446519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၃၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-789.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.27873
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-796.62 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၂၃
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၂၆
ရောင်းချမှု
1
1721.11
1733.59
အမြတ်
-1 255.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157459130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1721.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 248.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1733.59
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-1 255.00 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၂၄
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.5
82.792
83.329
အမြတ်
246.87 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#157350002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
82.792
လဲလှယ်ခြင်း
-0.78 USD
စုစုပေါင်း
251.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
83.329
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
246.87 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၅၉
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၄၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.55684
1.54658
အမြတ်
395.30 USD
EURAUD
စာချုပ်
#157406987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.55684
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
398.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.54658
ကော်မရှင်ခ
-3.50 USD
အမြတ်
395.30 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၁
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.72836
0.72162
အမြတ်
-683.60 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#157349635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.72836
လဲလှယ်ခြင်း
-2.60 USD
စုစုပေါင်း
-674.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.72162
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-683.60 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၂၃
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၂:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.39642
1.38816
အမြတ်
-838.81 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157380241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39642
လဲလှယ်ခြင်း
-5.81 USD
စုစုပေါင်း
-826.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.38816
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-838.81 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၃၀
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၄၃
ဝယ်ယူမှု
1
1.20835
1.20188
အမြတ်
-659.77 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157349679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20835
လဲလှယ်ခြင်း
-5.77 USD
စုစုပေါင်း
-647.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.20188
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-659.77 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၆
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1
148.691
148.446
အမြတ်
-236.56 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#157422939
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
148.691
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-229.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
148.446
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-236.56 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၈
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1
149.236
148.446
အမြတ်
-747.21 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#157349638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
149.236
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-740.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၂၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
148.446
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-747.21 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၂:၅၉
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
1748.74
1735.88
အမြတ်
-1 293.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157350115
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၅၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1748.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 286.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1735.88
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-1 293.00 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၂၃
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
1746
1735.88
အမြတ်
-1 019.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157413459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 012.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1735.88
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-1 019.00 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၄၆
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၃၁:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1
0.90578
0.90759
အမြတ်
192.85 USD
USDCHF
စာချုပ်
#157258934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90578
လဲလှယ်ခြင်း
0.42 USD
စုစုပေါင်း
199.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၀၂:၃၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.90759
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
192.85 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၃၇
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1
0.78243
0.77731
အမြတ်
-519.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#157269845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.78243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-512.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.77731
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-519.00 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၁၉
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၂၆
ရောင်းချမှု
1
1769.06
1762.97
အမြတ်
602.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157259093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1769.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
609.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၄၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1762.97
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
602.00 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၆
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
1.5
1774.11
1761.65
အမြတ်
-1 879.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157256286
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1774.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 869.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၃၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
1761.65
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
-1 879.50 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၃၈
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၀
ရောင်းချမှု
1
0.90638
0.90423
အမြတ်
224.85 USD
USDCHF
စာချုပ်
#157146900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90638
လဲလှယ်ခြင်း
-5.92 USD
စုစုပေါင်း
237.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.90423
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
224.85 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၃၂
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၃၃:၀၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.41452
1.40769
အမြတ်
-690.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#157145079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-683.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.40769
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-690.00 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၂၆
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1
1.28232
1.27822
အမြတ်
-460.81 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#157145075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-453.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.27822
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-460.81 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၃၄
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.21667
1.22151
အမြတ်
477.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157144712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21667
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
484.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.22151
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
477.00 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၇
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၄၇
ဝယ်ယူမှု
1
148.025
148.157
အမြတ်
118.30 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#157058592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
148.025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
125.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
148.157
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
118.30 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၃၀
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
1.26142
1.26655
အမြတ်
562.68 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#157058643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
569.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.26655
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
562.68 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၀၂
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
1
1807.08
1804
အမြတ်
-315.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#157055063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1807.08
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-308.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1804
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-315.00 USD