၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၃
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.36695
1.36655
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#30297379
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36655
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၇
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.36693
1.36655
အမြတ်
0.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#30297385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36655
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၈
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.36693
1.36655
အမြတ်
0.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#30297387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36655
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၉
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.36693
1.36655
အမြတ်
0.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#30297391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36693
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36655
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၀
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.36694
1.36662
အမြတ်
0.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#30297395
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36662
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၁၂
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၁၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.36791
1.36659
အမြတ်
1.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#30300690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36791
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36659
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.22 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၀
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.27759
1.277
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30096903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.277
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၅
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2776
1.277
အမြတ်
0.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30096914
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.277
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၈
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.27759
1.277
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30096918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.277
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2776
1.277
အမြတ်
0.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30096911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.277
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၆
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.27759
1.277
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30096916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.277
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၃
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.27816
1.277
အမြတ်
0.81 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30097313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27816
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.277
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.81 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၁၅
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37118
1.3706
အမြတ်
0.48 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29672691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3706
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.48 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၅
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37123
1.3706
အမြတ်
0.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29672724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3706
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.53 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၇
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37123
1.3706
အမြတ်
0.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29672728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3706
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.53 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37122
1.3706
အမြတ်
0.52 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29672719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3706
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.52 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၆
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37123
1.3706
အမြတ်
0.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29672726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3706
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၈
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38057
1.38
အမြတ်
0.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29290313
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၂
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38057
1.38
အမြတ်
0.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29290473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၅
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38057
1.38
အမြတ်
0.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29290310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38057
1.38
အမြတ်
0.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29290411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၄၁
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.381
1.38
အမြတ်
0.90 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29292106
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၄
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.38057
1.38
အမြတ်
0.47 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#29290307
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.38057
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၃၉
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.26457
1.2643
အမြတ်
0.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#29147662
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၄၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.26457
1.2643
အမြတ်
0.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#29147665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၃၇
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.26457
1.2643
အမြတ်
0.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#29147661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၄၁
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.26457
1.2643
အမြတ်
0.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#29147664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၄၇
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.26457
1.2641
အမြတ်
0.27 USD
USDCAD
စာချုပ်
#29147667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26457
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2641
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၄၄
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.26498
1.2643
အမြတ်
0.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#29148896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၀၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2643
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၈
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.37662
1.37618
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28721870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37618
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၀
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.37662
1.37618
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28721871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37618
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၂
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.37662
1.37618
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28721875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37618
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၄
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.37662
1.37618
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28721877
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37618
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၆
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.37662
1.37618
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28721881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.37662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37618
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26413
1.2647
အမြတ်
0.35 USD
USDCAD
စာချုပ်
#28605802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2647
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2641
1.2647
အမြတ်
0.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#28605808
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2647
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.37 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26413
1.2647
အမြတ်
0.35 USD
USDCAD
စာချုပ်
#28605797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2647
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၀
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26413
1.2647
အမြတ်
0.35 USD
USDCAD
စာချုပ်
#28605807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2647
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၆
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26413
1.2647
အမြတ်
0.35 USD
USDCAD
စာချုပ်
#28605810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2647
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.35 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၆
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38367
1.38411
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28215400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38411
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၈
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38367
1.38411
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28215401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38411
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၉
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38367
1.38411
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28215392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38411
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၂
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38367
1.38411
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28215396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38411
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၅
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38367
1.38411
အမြတ်
0.34 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#28215398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၁၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38411
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၃၆
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18103
1.1808
အမြတ်
-0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#27959831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1808
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.33 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၀၅
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18051
1.18078
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#27961167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18078
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၇
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18101
1.18079
အမြတ်
-0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#27959838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18079
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၄၇
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1798
1.18075
အမြတ်
0.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#27973604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1798
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18075
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.85 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၉
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18101
1.1808
အမြတ်
-0.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#27959839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1808
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၃:၅၂
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18074
1.18076
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#27960687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18076
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.08 USD