၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၄၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3736
1.37546
အမြတ်
1.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23694978
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37546
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.76 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၁၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37447
1.37537
အမြတ်
0.80 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23694557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37537
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၀၅
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37471
1.37537
အမြတ်
0.56 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23694279
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37537
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.56 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၀၅
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3751
1.37537
အမြတ်
0.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23690616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၅၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37537
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37742
1.37538
အမြတ်
-2.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23670591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37538
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.14 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၁၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37722
1.37538
အမြတ်
-1.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23671156
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37538
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.94 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၃၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37657
1.37537
အမြတ်
-1.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23672806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37537
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.30 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၃၁
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37681
1.37538
အမြတ်
-1.53 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23672036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37538
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.53 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၁၅
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37303
1.37536
အမြတ်
2.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23707130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37536
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.23 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၇
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37328
1.37537
အမြတ်
1.99 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23706455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၁:၂၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37537
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.99 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၁၆
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3721
1.37542
အမြတ်
3.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23733095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၂၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37542
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
3.22 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၁၃
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37597
1.3753
အမြတ်
-0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23673795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3753
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.77 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၂
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37743
1.3753
အမြတ်
-2.23 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23670602
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3753
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.23 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၆:၅၀
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37578
1.3753
အမြတ်
-0.58 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23673990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၂၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3753
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.58 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၈
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37741
1.37531
အမြတ်
-2.20 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23670589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37531
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.20 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၈
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37742
1.3753
အမြတ်
-2.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23670605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37742
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3753
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.22 USD
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၄
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37743
1.37531
အမြတ်
-2.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23670592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37531
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.22 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၂၇
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37164
1.37199
အမြတ်
0.25 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23531531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37199
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၄၇
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37162
1.37199
အမြတ်
0.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23531550
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37199
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၀
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37162
1.37199
အမြတ်
0.27 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23531579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37199
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၅၅
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37161
1.37199
အမြတ်
0.28 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23531555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37199
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၄၃
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37162
1.37202
အမြတ်
0.30 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23531546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37162
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.37202
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၅၆
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.37125
1.372
အမြတ်
0.65 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#23532292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37125
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၅၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.372
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.65 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၂၆
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26347
1.26362
အမြတ်
0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#23026496
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26362
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၀
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26348
1.26362
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#23026501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26362
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၅
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26348
1.26362
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#23026506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26362
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၂
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26348
1.26362
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#23026504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26362
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၆
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26348
1.26362
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
စာချုပ်
#23026507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26362
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၂၃
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2629
1.26362
အမြတ်
0.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#23026968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2629
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26362
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.47 USD
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၇
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.26259
1.26362
အမြတ်
0.72 USD
USDCAD
စာချုပ်
#23027149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၂၁ ၀၄:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26362
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.72 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၀၇
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.18122
1.18059
အမြတ်
0.53 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22868908
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18059
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.53 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၇:၁၆
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.18114
1.18059
အမြတ်
0.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22861044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၆:၅၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18114
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18059
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၁၁
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.18067
1.18059
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22856204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18059
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၀၉
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.18067
1.1806
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22856203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1806
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၀၆
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.18067
1.1806
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22856200
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1806
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၀၄
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.18067
1.18055
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22856199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18055
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၅၄
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.18067
1.18059
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22856192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18067
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18059
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၁:၄၈
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18303
1.1837
အမြတ်
0.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22692394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၃၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1837
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၉
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18361
1.1837
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22689023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1837
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၁
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1836
1.18367
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22689032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18367
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၉
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1836
1.18369
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22689030
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1836
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18369
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.01 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၇:၁၈
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18326
1.18369
အမြတ်
0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22691484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၃:၁၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18369
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.33 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၂
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18359
1.18369
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22689026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18369
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၁
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18361
1.18368
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22689025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၁:၅၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၂၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18368
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.03 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.17813
1.17869
အမြတ်
-0.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22543224
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17813
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17869
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၄၅
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.17913
1.17869
အမြတ်
0.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22564666
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17869
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.34 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၂၉
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.17914
1.17869
အမြတ်
0.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22564636
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17914
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17869
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.35 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၃၈
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.17895
1.17869
အမြတ်
0.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22562241
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17895
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17869
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.16 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၃
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.17811
1.1787
အမြတ်
-0.69 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22543249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1787
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.69 USD
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၄
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.17809
1.1787
အမြတ်
-0.71 USD
EURUSD
စာချုပ်
#22543260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၀၅:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၇.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1787
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.71 USD