၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.23581
1.23501
အမြတ်
0.55 USD
USDCAD
စာချုပ်
#32058235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23501
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.55 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.23537
1.23498
အမြတ်
0.22 USD
USDCAD
စာချုပ်
#32057004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23498
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.23537
1.23498
အမြတ်
0.22 USD
USDCAD
စာချုပ်
#32057003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23498
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၉
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.23536
1.23503
အမြတ်
0.17 USD
USDCAD
စာချုပ်
#32057002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23503
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၁၈
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.23537
1.2348
အမြတ်
0.36 USD
USDCAD
စာချုပ်
#32056981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2348
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၈
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.23538
1.2348
အမြတ်
0.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#32057001
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2348
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.37 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.23661
1.236
အမြတ်
0.39 USD
USDCAD
စာချုပ်
#31730396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.236
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၆
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.23665
1.236
အမြတ်
0.43 USD
USDCAD
စာချုပ်
#31730399
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.236
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.23661
1.236
အမြတ်
0.39 USD
USDCAD
စာချုပ်
#31730398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.236
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၇
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.23665
1.236
အမြတ်
0.43 USD
USDCAD
စာချုပ်
#31730402
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.236
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၈
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.23665
1.23607
အမြတ်
0.37 USD
USDCAD
စာချုပ်
#31730403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.23665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23607
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.37 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.24776
1.247
အမြတ်
0.51 USD
USDCAD
စာချုပ်
#31533138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.247
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.51 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၁၆
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.24767
1.247
အမြတ်
0.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#31533119
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24767
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.247
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၃၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.24782
1.247
အမြတ်
0.56 USD
USDCAD
စာချုပ်
#31533133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24782
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.247
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.56 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၀
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.24775
1.247
အမြတ်
0.50 USD
USDCAD
စာချုပ်
#31533139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.247
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.24769
1.247
အမြတ်
0.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#31533126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.247
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၈
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36248
1.35764
အမြတ်
-4.94 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31054719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35764
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.94 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35983
1.35767
အမြတ်
-2.26 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31071548
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35767
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.26 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၂၃
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35929
1.3576
အမြတ်
-1.79 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31077296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3576
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.79 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36255
1.3576
အမြတ်
-5.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31054720
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3576
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.05 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၄
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36246
1.35756
အမြတ်
-5.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31054712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35756
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.00 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36246
1.3576
အမြတ်
-4.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31054693
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36246
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3576
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.96 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၂၅
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36202
1.35755
အမြတ်
-4.57 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31055825
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35755
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.57 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၆
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36248
1.35756
အမြတ်
-5.02 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31054714
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35756
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-5.02 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၃၁
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36176
1.35755
အမြတ်
-4.31 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31056736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35755
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-4.31 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၅၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36024
1.35755
အမြတ်
-2.79 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31065839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36024
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35755
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.79 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၁၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36014
1.35756
အမြတ်
-2.68 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31065812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36014
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35756
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.68 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၃၂
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35841
1.35755
အမြတ်
-0.96 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31078161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35755
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.96 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၁
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.35915
1.35755
အမြတ်
-1.70 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#31077606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.35755
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-1.70 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၆
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.26046
1.26132
အမြတ်
-0.78 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30950409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26132
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.78 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၁၂
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.26055
1.26124
အမြတ်
-0.65 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30950374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26124
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.65 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၄၉
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.26048
1.26108
အမြတ်
-0.58 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30950400
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.58 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၇
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.26046
1.26108
အမြတ်
-0.59 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30950411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.59 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၀
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.26048
1.26108
အမြတ်
-0.58 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30950401
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26108
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.58 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၀၃
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.26097
1.26107
အမြတ်
-0.18 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30951341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26107
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.18 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၂၄
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.26137
1.26107
အမြတ်
0.14 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30952405
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26107
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၁၉
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.26182
1.26107
အမြတ်
0.49 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30954809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26107
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၀၇
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.26229
1.26107
အမြတ်
0.87 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30955367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26229
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.26107
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.87 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၈:၁၄
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27268
1.2738
အမြတ်
0.78 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30650425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၈:၃၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2738
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.78 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၂၆
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27356
1.2738
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30646268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2738
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၈
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27356
1.2738
အမြတ်
0.09 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30646288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2738
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.09 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၂
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27357
1.2738
အမြတ်
0.08 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30646297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2738
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.08 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၁
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27355
1.2738
အမြတ်
0.10 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30646280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2738
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၀
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.27355
1.2738
အမြတ်
0.10 USD
USDCAD
စာချုပ်
#30646291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2738
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.10 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၄၂
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၉
ကူးယူခြင်း
-19.86%
-62.55%
အမြတ်
-492.40 USD
TradeSingleEntry
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၃၅:၄၂
အဝင်အမှတ်
-19.86%
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၃၉
ပြင်ပ
-62.55%
အမြတ်
-492.40 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၂၄
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3695
1.36989
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#30401020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36989
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၀
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36953
1.36992
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#30401036
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36992
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၁
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36953
1.36992
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#30401038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36992
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၂
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36953
1.36992
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#30401040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36992
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၃
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.36953
1.36992
အမြတ်
0.29 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#30401042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၅၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36953
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.36992
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.29 USD