၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၂၈
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1770.9
1777.39
အမြတ်
-6.57 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160513786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1770.9
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-6.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1777.39
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-6.57 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၅၃
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1772.09
1777.39
အမြတ်
-5.38 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160513896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1772.09
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-5.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1777.39
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-5.38 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၁၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၉:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1771.73
1770.23
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160513810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1771.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1770.23
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၂၈
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၃၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1773.5
1772
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160513422
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1773.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၃၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1772
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၅:၀၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1774.33
1772.83
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160513618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1774.33
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1772.83
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၀၆
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1773.11
1771.61
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160513294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1773.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.61
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1775.89
1774.39
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160513100
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1775.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၅၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1774.39
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၃၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1777.71
1771.97
အမြတ်
-5.81 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160503204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.97
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-5.81 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၂၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1776.22
1771.97
အမြတ်
-8.64 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160503257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1776.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1771.97
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-8.64 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၀၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1779.38
1771.97
အမြတ်
-7.48 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160501050
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1779.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.97
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-7.48 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၀၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1778.55
1771.97
အမြတ်
-6.65 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160503007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.97
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-6.65 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၄၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1777.55
1771.97
အမြတ်
-5.65 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160503210
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.97
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-5.65 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1776.37
1771.97
အမြတ်
-8.94 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160503426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1776.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1771.97
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-8.94 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1778.9
1771.97
အမြတ်
-7.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160503002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.9
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1771.97
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-7.00 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၂၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1778.02
1779.52
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160503017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1779.52
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၁၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1777.64
1779.14
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160503052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1779.14
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၅
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1778.87
1780.37
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160502295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1780.37
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1778.4
1779.9
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160502294
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1779.9
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၄၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1777.86
1779.36
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160502352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1779.36
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1777.55
1779.05
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160502367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.55
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1779.05
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၇
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1778.61
1780.11
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160502019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1778.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1780.11
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1777.95
1779.45
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160502023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1779.45
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1777.74
1779.24
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160502028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1777.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1779.24
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
27.401
26.535
အမြတ်
-87.08 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160451800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.401
လဲလှယ်ခြင်း
-0.34 USD
စုစုပေါင်း
-86.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
26.535
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-87.08 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၃၁:၁၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
27.187
26.535
အမြတ်
-98.52 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160460695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၃၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.187
လဲလှယ်ခြင်း
-0.51 USD
စုစုပေါင်း
-97.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
26.535
ကော်မရှင်ခ
-0.21 USD
အမြတ်
-98.52 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၂
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
27.794
26.535
အမြတ်
-63.19 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160438824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.794
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
-62.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.535
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-63.19 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၃၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
27.622
26.535
အမြတ်
-54.59 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160447419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.622
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
-54.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.535
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-54.59 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
27.515
26.535
အမြတ်
-98.48 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160449509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.515
လဲလှယ်ခြင်း
-0.34 USD
စုစုပေါင်း
-98.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
26.535
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-98.48 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၄၆
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
27.291
26.535
အမြတ်
-76.08 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160451951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.291
လဲလှယ်ခြင်း
-0.34 USD
စုစုပေါင်း
-75.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
26.535
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
-76.08 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၁:၅၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
27.066
26.535
အမြတ်
-107.16 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160460982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.066
လဲလှယ်ခြင်း
-0.68 USD
စုစုပေါင်း
-106.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
26.535
ကော်မရှင်ခ
-0.28 USD
အမြတ်
-107.16 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၆
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
27.712
26.535
အမြတ်
-59.09 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160443218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
27.712
လဲလှယ်ခြင်း
-0.17 USD
စုစုပေါင်း
-58.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.535
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-59.09 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၄
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
26.97
26.82
အမြတ်
7.43 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160474426
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
26.97
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.82
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
7.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၃၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1813.91
1812.41
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160474846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1812.41
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၀၈
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1814.71
1813.21
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160475033
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1814.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1813.21
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၄၈
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1813.95
1812.45
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160474418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1813.95
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1812.45
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
27.095
26.945
အမြတ်
7.43 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160465419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.095
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
26.945
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
7.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၇
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1816.11
1814.61
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160473807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1816.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1814.61
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၃၇
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
1818.48
1816.98
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160472932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1818.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1816.98
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၁၉
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1819.25
1817.75
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160472965
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1819.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1817.75
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၂၈
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
27.175
27.025
အမြတ်
7.43 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160466288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.025
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
7.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၃:၅၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1819.47
1817.97
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160472606
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၃၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1819.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1817.97
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၄၃
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1820.77
1819.27
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160472031
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1820.77
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၂၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1819.27
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၀၀
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1822.28
1820.78
အမြတ်
1.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160470827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1822.28
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1820.78
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၅၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
27.499
27.349
အမြတ်
7.43 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160450427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.499
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.349
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
7.43 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၆:၅၄
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၄:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
27.584
27.434
အမြတ်
7.43 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160450648
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.434
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
7.43 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၀၀
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
27.646
27.496
အမြတ်
7.43 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160447528
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.646
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.496
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
7.43 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၁၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
27.728
27.578
အမြတ်
7.43 USD
XAGUSD
စာချုပ်
#160448634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၃၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
27.728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
27.578
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
7.43 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၄၉
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1862.47
1858.32
အမြတ်
8.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160449176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1862.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1858.32
ကော်မရှင်ခ
-0.14 USD
အမြတ်
8.16 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၀၃
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1856.26
1858.32
အမြတ်
-2.13 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160444263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1856.26
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1858.32
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-2.13 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၁
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.01
1858.11
1858.32
အမြတ်
-0.28 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#160445413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1858.11
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1858.32
ကော်မရှင်ခ
-0.07 USD
အမြတ်
-0.28 USD