၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၃၈
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19536
1.19229
အမြတ်
-3.07 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70422646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19229
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.07 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၆
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1902
1.19206
အမြတ်
3.72 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70461904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1902
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၄၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.19206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.72 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၃၆
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.19237
1.19384
အမြတ်
1.47 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70442281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19237
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.19384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.47 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၂၄
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20404
1.20412
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70356994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၄၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၉
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20556
1.20412
အမြတ်
-1.44 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70337842
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၃၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20412
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.44 USD
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၁၁
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20268
1.20419
အမြတ်
3.02 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70385889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20419
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.02 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၄၀
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20817
1.20982
အမြတ်
1.65 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70281021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20817
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20982
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.65 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၁:၀၇
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.20829
1.20828
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70262492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20829
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20828
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၅၆
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.20898
1.20849
အမြတ်
0.49 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70271043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၉:၂၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20849
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၂၆:၅၂
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.20843
1.20843
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70262157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20843
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၃၀
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20048
1.20106
အမြတ်
0.58 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70214312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20106
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.58 USD
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၀၆
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.38905
1.38917
အမြတ်
0.12 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#70193994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၅:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.38905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၁၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.38917
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၂၆
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39562
1.39639
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#70143645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39639
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၂၁
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၃၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39619
1.39572
အမြတ်
-0.47 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#70131327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39619
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39572
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၅
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.39405
1.39577
အမြတ်
1.72 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#70133344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.39405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.72 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၈
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21466
1.21196
အမြတ်
-2.70 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70043032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21196
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.70 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၅၀
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21278
1.21195
အမြတ်
-1.66 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70046646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21278
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21195
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.66 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၅၄
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.21
1.21196
အမြတ်
5.88 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70048663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21196
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.88 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၀
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21409
1.21567
အမြတ်
1.58 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70032980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21567
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.58 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၆:၂၆
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21591
1.21567
အမြတ်
-0.24 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#70025245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21591
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21567
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.24 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၄
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
106.153
106.081
အမြတ်
0.68 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#69966498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.081
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၁၁
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
106.077
106.075
အမြတ်
0.02 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#69949809
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.077
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.075
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၂၁
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
106.128
106.075
အမြတ်
0.50 USD
USDJPY_S
စာချုပ်
#69956378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၄၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
106.075
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၈
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.4187
1.41571
အမြတ်
-2.99 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#69867890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.4187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.99 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၅၅
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.41822
1.41571
အမြတ်
-2.51 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#69867150
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41822
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.41571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.51 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၄၇
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41254
1.41571
အမြတ်
6.34 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#69935889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.34 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၃၄
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41173
1.4144
အမြတ်
5.34 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#69884595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41173
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၄၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.4144
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.34 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၃၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21301
1.21318
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69894660
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21318
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.41235
1.41422
အမြတ်
3.74 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#69879501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.41235
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.41422
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.74 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၃၁
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21642
1.21704
အမြတ်
0.62 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69873191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21704
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၈
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.2167
1.21613
အမြတ်
0.57 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69871034
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2167
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၈:၁၈
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.79122
0.79126
အမြတ်
0.04 USD
AUDUSD_S
စာချုပ်
#69855292
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.79122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.79126
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၄၆
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.21056
1.21178
အမြတ်
-1.22 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69654009
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21178
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.22 USD
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၄၉
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.21339
1.2119
အမြတ်
1.49 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69663325
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21339
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၃၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2119
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.49 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၀၆
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.39428
1.39405
အမြတ်
0.23 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#69608888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39428
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39405
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၅
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.39694
1.39654
အမြတ်
0.40 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#69614935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39694
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39654
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၂၅
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.39409
1.39332
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD_S
စာချုပ်
#69604403
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.39409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.39332
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၁၇
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20734
1.20736
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69528465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20736
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၁၀
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20733
1.20737
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69532674
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20733
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20737
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၃၀
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20393
1.20453
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69586460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၁၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၃၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၂၂
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20407
1.20461
အမြတ်
0.54 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69552639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20407
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၀၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၀၁:၁၈
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2089
1.20944
အမြတ်
0.54 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69514494
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၀၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၀၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20944
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၃၄
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21071
1.2111
အမြတ်
0.39 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69490111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21071
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2111
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၀
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.21647
1.21534
အမြတ်
2.26 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69472256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21647
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21534
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.26 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၆:၀၇
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.21451
1.21405
အမြတ်
0.46 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69448698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၃၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21405
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၁၇
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.2138
1.21356
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69413932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၃၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21356
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၂၂
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၄၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2117
1.21167
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69380190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2117
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၀၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21167
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၄၄
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21102
1.21126
အမြတ်
0.24 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69355384
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21102
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၃၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21126
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၆
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.2121
1.21253
အမြတ်
0.43 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69345907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၃
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.21466
1.21453
အမြတ်
0.13 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#69320186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21466
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21453
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD