၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၃၈
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21089
1.21179
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75181456
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21089
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21168
1.21179
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75178263
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21179
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၄၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21707
1.21154
အမြတ်
-5.53 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75103310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21707
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.53 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၀
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.89
1.20988
1.21154
အမြတ်
147.74 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75136508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
147.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.89
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
147.74 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၅
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.21551
1.21154
အမြတ်
-11.91 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75109237
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၄၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.91 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၉
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.2137
1.21154
အမြတ်
-17.28 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75116032
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.28 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.21
1.21202
1.21154
အမြတ်
-10.08 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75127161
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.08 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21785
1.21154
အမြတ်
-6.31 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75098845
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.31 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၈
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.55
1.21059
1.21154
အမြတ်
52.25 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75133104
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21059
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.55
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
52.25 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၁၇
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21628
1.21154
အမြတ်
-9.48 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75106413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21628
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.48 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.21467
1.21154
အမြတ်
-15.65 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75113438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.65 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၆
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.21282
1.21154
အမြတ်
-16.64 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75118369
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21282
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.64 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၀၂
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.34
1.2113
1.21154
အမြတ်
8.16 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75128024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
1.21154
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.16 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၁၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20951
1.21083
အမြတ်
-1.32 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75136725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20951
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21083
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.32 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၄:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.21264
1.21083
အမြတ်
1.81 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75129080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21264
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၂၂:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21083
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.81 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၂၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.21369
1.21275
အမြတ်
0.94 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75121679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21275
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.94 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၁၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.2145
1.21382
အမြတ်
0.68 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75114243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.21758
1.21382
အမြတ်
3.76 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75102558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21758
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.76 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၃၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.2186
1.21769
အမြတ်
0.91 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75100280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2186
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21769
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၇
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.21777
1.21769
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75098661
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21777
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21769
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၃၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21773
1.21775
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75076780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21773
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21775
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.21907
1.21792
အမြတ်
2.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75089483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21907
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21792
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.30 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.21818
1.21792
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75086230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၂၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21792
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.21737
1.21792
အမြတ်
-0.55 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75071831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21792
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21664
1.21759
အမြတ်
0.95 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75073621
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.95 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၀
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21753
1.21759
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75071128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21759
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၅၉
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.21888
1.21746
အမြတ်
7.10 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75069358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21888
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.10 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၉
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.21575
1.21746
အမြတ်
-1.71 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75063534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.71 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၅
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.21728
1.21746
အမြတ်
-0.36 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75065250
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21728
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၂၄
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.21651
1.21746
အမြတ်
-0.95 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75064252
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21651
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.95 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၀၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.21809
1.21746
အမြတ်
1.89 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75065898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21809
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21746
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.89 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၇
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21703
1.21743
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75064920
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21703
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21743
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21642
1.21691
အမြတ်
0.49 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75064052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21691
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21639
1.21691
အမြတ်
0.52 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75064057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21691
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.52 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21805
1.21627
အမြတ်
-1.78 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75058667
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21627
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.78 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၀
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21641
1.21627
အမြတ်
-0.28 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75061259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21627
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၃၀
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.21485
1.21627
အမြတ်
7.10 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75062272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21485
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21627
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.10 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၁၄
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21724
1.21627
အမြတ်
-0.97 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75060198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21724
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21627
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.97 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၃၄
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.21561
1.21627
အမြတ်
1.98 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75061732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21627
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.98 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၁၃
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.21483
1.21592
အမြတ်
-1.09 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75062124
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21592
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.09 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၈
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.21797
1.21592
အမြတ်
2.05 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75059385
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21592
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.05 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.21748
1.218
အမြတ်
-0.52 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75054680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.218
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.52 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၁၇
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.21912
1.218
အမြတ်
2.24 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75056389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21912
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.218
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၄၇
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.21829
1.218
အမြတ်
0.29 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75055352
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21829
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.218
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၁
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21763
1.21791
အမြတ်
0.28 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75054670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21791
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၄
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2179
1.21767
အမြတ်
0.23 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75052916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21767
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.23 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၄၄
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2172
1.21767
အမြတ်
-0.47 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75045869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21767
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၄၂
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.21878
1.21767
အမြတ်
2.22 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75053433
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21767
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.22 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၅
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21687
1.21756
အမြတ်
0.69 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75050459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21687
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21756
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.69 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၆
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21661
1.21667
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#75049425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21667
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD