၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17304
1.17313
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80714916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17313
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၈:၂၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17224
1.17313
အမြတ်
0.89 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80715807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17224
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17313
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၈:၃၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17222
1.17308
အမြတ်
0.86 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80715876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၃၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17222
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၄၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17299
1.17308
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80714831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17308
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.17323
1.17306
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80697990
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17306
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.17328
1.17306
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80697954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17306
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17265
1.17291
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80703213
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17178
1.17291
အမြတ်
2.26 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80705934
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.26 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17346
1.17291
အမြတ်
-0.55 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80695584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17291
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17179
1.17289
အမြတ်
2.20 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80705955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.20 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17346
1.17289
အမြတ်
-0.57 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80695560
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17346
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17265
1.17289
အမြတ်
0.24 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80703216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17289
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၀၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.17305
1.17335
အမြတ်
-0.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80680121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17305
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၄၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.17384
1.17335
အမြတ်
0.98 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80686894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17384
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.98 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.03
1.17464
1.17335
အမြတ်
3.87 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80691761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.87 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၃၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.17226
1.17335
အမြတ်
-1.09 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80678149
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17226
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.09 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၄၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.17307
1.17339
အမြတ်
-0.32 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80680398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17307
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17339
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၀၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.17387
1.17339
အမြတ်
0.96 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80690179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၃၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17339
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.17465
1.17339
အမြတ်
3.78 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80691829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17339
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.78 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၂၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.17228
1.17339
အမြတ်
-1.11 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80678057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17228
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17339
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.11 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၄၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17258
1.17331
အမြတ်
0.73 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80677766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17331
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၀
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17258
1.17331
အမြတ်
0.73 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80677778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17258
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17331
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.73 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.17123
1.17238
အမြတ်
-1.15 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80643669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.15 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၅၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၃၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.17288
1.17238
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80645891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၁၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.17202
1.17238
အမြတ်
-0.36 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80644679
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၃၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.17369
1.17238
အမြတ်
3.93 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80664040
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17238
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.93 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၁၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.17202
1.1724
အမြတ်
-0.38 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80644682
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.38 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၁၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.17369
1.1724
အမြတ်
3.87 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80664062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.87 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.17123
1.1724
အမြတ်
-1.17 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80643659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.17 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၅၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.17287
1.1724
အမြတ်
0.94 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80645882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17287
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1724
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.94 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17203
1.17246
အမြတ်
0.43 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80641798
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17246
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.172
1.17246
အမြတ်
0.46 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80641675
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17246
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.17223
1.17135
အမြတ်
0.88 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80641973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17223
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၃၅
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.17144
1.17135
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80624324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17135
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.17223
1.17136
အမြတ်
1.74 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80641975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17223
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17136
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.74 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၃၅
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.17144
1.17136
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80624331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17136
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၃၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.1714
1.17136
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80624380
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17136
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၁၆:၀၉
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.17255
1.17193
အမြတ်
-8.06 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80589301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.17193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.06 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၂:၂၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.21
1.17176
1.17193
အမြတ်
3.57 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80595955
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၁၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17176
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.17193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.57 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၃၇
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.34
1.17101
1.17193
အမြတ်
31.28 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80612302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17101
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
31.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
1.17193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
31.28 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၂၇
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.55
1.17027
1.17193
အမြတ်
91.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80620820
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17027
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
91.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.55
ပြင်ပ
1.17193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
91.30 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၄၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17484
1.17193
အမြတ်
-8.73 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80560576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.17193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.73 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၆
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.17409
1.17193
အမြတ်
-10.80 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80564711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.80 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၀၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.17329
1.17193
အမြတ်
-10.88 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80566858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17329
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.17193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-10.88 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၅၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17663
1.17193
အမြတ်
-4.70 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80554255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17663
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.70 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၀၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17584
1.17193
အမြတ်
-7.82 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80555460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.82 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၉
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17746
1.17193
အမြတ်
-5.53 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80552370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17193
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.53 USD
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၉
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17746
1.17189
အမြတ်
-5.57 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80552373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17189
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.57 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၀၅
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.55
1.17021
1.17189
အမြတ်
92.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80621175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၃၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
92.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.55
ပြင်ပ
1.17189
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
92.40 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၁၆:၀၈
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.17255
1.17189
အမြတ်
-8.58 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#80589288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၁:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17255
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.17189
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.58 USD