၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၁၁
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20148
1.20114
အမြတ်
-0.34 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72864698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20114
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၆:၀၈
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20068
1.20114
အမြတ်
0.92 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72868526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၉:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20114
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.92 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၆
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.19982
1.20114
အမြတ်
3.96 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72870962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.20114
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.96 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၃
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20225
1.20114
အမြတ်
-1.11 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72862949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20114
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.11 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၃၅
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20145
1.2011
အမြတ်
-0.35 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72864767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2011
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၃၅
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20064
1.2011
အမြတ်
0.92 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72868963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၀:၀၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20064
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2011
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.92 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၆
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.19982
1.2011
အမြတ်
3.84 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72870971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.19982
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2011
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.84 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20224
1.2011
အမြတ်
-1.14 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72862944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20224
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၃၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2011
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.14 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၅၀
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.20175
1.20095
အမြတ်
0.80 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72862645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20175
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20095
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.80 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၉
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.20173
1.20095
အမြတ်
0.78 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72862637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20173
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၂၂:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20095
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၆
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.20208
1.20211
အမြတ်
0.15 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72857481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.20211
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၂၈
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.20129
1.20211
အမြတ်
6.56 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72859882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.20211
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.56 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၃
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.20288
1.20211
အမြတ်
-2.31 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72855370
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.20211
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.31 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၃၀
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20556
1.20211
အမြတ်
-3.45 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72852474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20211
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.45 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၃၆
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20459
1.20211
အမြတ်
-2.48 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72853291
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20211
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.48 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၁၄
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20371
1.20211
အမြတ်
-3.20 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72853615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20211
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.20 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၈
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.2005
1.20211
အမြတ်
20.93 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72860518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.20211
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.93 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၈
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.2005
1.20209
အမြတ်
20.67 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72860512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2005
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
20.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.20209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
20.67 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၆
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.20208
1.20209
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72857482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.20209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၂၉
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.20129
1.20209
အမြတ်
6.40 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72859901
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.20209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.40 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၃၁
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20556
1.20209
အမြတ်
-3.47 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72852489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.47 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၃၇
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20455
1.20209
အမြတ်
-2.46 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72853322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.46 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၁၄
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.20371
1.20209
အမြတ်
-3.24 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72853620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20371
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.24 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၃
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.20288
1.20209
အမြတ်
-2.37 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72855364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.20209
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.37 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၁
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.20513
1.20183
အမြတ်
3.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72852706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20183
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.30 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၈
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.20184
1.20183
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72857537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20183
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၃၈
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.20443
1.20183
အမြတ်
2.60 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72853349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20183
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.60 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၇
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.20122
1.20183
အမြတ်
-0.61 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72859797
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20183
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.61 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၅
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.20528
1.20482
အမြတ်
0.46 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72852586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20482
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.46 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၇
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၃၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.20529
1.20482
အမြတ်
0.47 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72852627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20482
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.47 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၅၄
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.20475
1.20532
အမြတ်
-0.57 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72844692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20532
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၂
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.20559
1.20532
အမြတ်
0.27 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72850244
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20559
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20532
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၁၅
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.20644
1.20532
အမြတ်
2.24 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72850601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20644
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20532
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.24 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၄၀
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.20509
1.20541
အမြတ်
-0.32 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72846386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20509
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၄၂
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.20589
1.20541
အမြတ်
0.96 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72850425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20589
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.20541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၈
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.20669
1.20541
အမြတ်
3.84 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72851166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.20541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.84 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၅
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.20422
1.20541
အမြတ်
-1.19 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72845005
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.19 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၄၂
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20444
1.20538
အမြတ်
0.94 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72845107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20444
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.94 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၉
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20526
1.20538
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72849612
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20526
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20538
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၂၀
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20507
1.20516
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72840339
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20507
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၉
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20427
1.20516
အမြတ်
0.89 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72848626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၅:၄၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20516
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၃၃
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20366
1.20433
အမြတ်
0.67 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72825219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20433
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.67 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၃၄
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.20367
1.20433
အမြတ်
0.66 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72825269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၀၈:၅၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20433
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၀
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.20256
1.2043
အမြတ်
-1.74 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72834131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.74 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၂
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.20406
1.2043
အမြတ်
-0.48 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72838297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၀၉
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.06
1.20581
1.2043
အမြတ်
9.06 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72843613
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20581
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.2043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
9.06 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၀၉
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.20256
1.2043
အမြတ်
-1.74 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72834117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၅၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20256
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.74 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၂
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.20406
1.2043
အမြတ်
-0.48 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72838295
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၂:၅၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.48 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၄၈
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.04
1.20502
1.2043
အမြတ်
2.88 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72840268
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.2043
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.88 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၀၈
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.2058
1.20489
အမြတ်
0.91 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#72843574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2058
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၁ ၁၄:၅၃:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20489
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD