၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၄
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2168
1.21591
အမြတ်
0.89 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73683140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၃၂
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.21599
1.21591
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73680907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21591
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၅၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.21696
1.2161
အမြတ်
0.86 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73683498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21696
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2161
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၅
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၄၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.21617
1.2161
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73680705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21617
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2161
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21637
1.21645
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73674634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21554
1.21645
အမြတ်
0.91 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73682073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21645
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.91 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21637
1.21643
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73674639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21637
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21643
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21554
1.21643
အမြတ်
0.89 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73682075
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21643
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.2163
1.21621
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73669824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21621
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၁၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.21709
1.21621
အမြတ်
0.88 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73676232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21621
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၁၃
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.21717
1.21629
အမြတ်
0.88 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73676278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၆
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.21635
1.21629
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73669873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21635
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21629
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၅
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21666
1.21613
အမြတ်
-0.53 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73669396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.53 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၃၂
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21585
1.21613
အမြတ်
0.28 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73671257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၁၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21506
1.21613
အမြတ်
2.14 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73672488
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21613
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.14 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၅
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21666
1.21615
အမြတ်
-0.51 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73669393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.51 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၃၂
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21585
1.21615
အမြတ်
0.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73671254
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21585
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၁၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21506
1.21615
အမြတ်
2.18 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73672486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21506
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.18 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၁၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.2147
1.21642
အမြတ်
-1.72 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73650690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2147
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.72 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၄၂
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.21715
1.21642
အမြတ်
3.65 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73668151
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.65 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၁၆
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.21551
1.21642
အမြတ်
-1.82 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73652483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.82 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.08
1.21794
1.21642
အမြတ်
12.16 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73668824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.21642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
12.16 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၂၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.21632
1.21642
အမြတ်
-0.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73653219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21632
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၄၀
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.21388
1.21642
အမြတ်
-2.54 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73640574
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21642
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.54 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၄၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၃
ရောင်းချမှု
0.03
1.21785
1.21651
အမြတ်
4.02 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73668394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.02 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၁၄
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.21615
1.21651
အမြတ်
-0.36 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73660324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21615
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၆
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.21536
1.21651
အမြတ်
-1.15 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73659431
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21536
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.15 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၄၇
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.21698
1.21651
အမြတ်
0.94 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73661109
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၄:၂၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၁၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21651
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.94 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21547
1.21654
အမြတ်
1.07 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73659341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21654
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21547
1.21654
အမြတ်
1.07 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73659344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21654
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၃၄
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.03
1.21592
1.21547
အမြတ်
1.35 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73653076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21592
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.35 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၃
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.2142
1.21547
အမြတ်
-1.27 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73633256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2142
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.27 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၁၆
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.21671
1.21547
အမြတ်
6.20 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73654112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21671
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.20 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၁၆
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.21502
1.21547
အမြတ်
-0.90 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73652131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၃၇:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21502
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21547
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.90 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21393
1.21536
အမြတ်
1.43 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73648256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21393
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.43 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၆
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21383
1.21536
အမြတ်
1.53 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73648177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.53 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၄၂
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21699
1.21536
အမြတ်
-1.63 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73654190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၀၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21699
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၄၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.63 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.21422
1.21583
အမြတ်
-1.61 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73633184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၃:၀၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21583
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.61 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၅
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.21242
1.21379
အမြတ်
4.11 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73647444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.21379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.11 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၈:၅၁
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21416
1.21379
အမြတ်
-0.37 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73640432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၄၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21335
1.21379
အမြတ်
0.88 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73646097
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21335
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၃၄
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21495
1.21379
အမြတ်
-1.16 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73639531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21379
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.16 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၅
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.21242
1.2137
အမြတ်
3.84 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73647442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.2137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.84 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၀၆
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21483
1.2137
အမြတ်
-1.13 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73639480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21483
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.13 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၃၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21404
1.2137
အမြတ်
-0.34 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73640495
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၉
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21323
1.2137
အမြတ်
0.94 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73646194
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၉:၅၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21323
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.2137
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.94 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၀၂
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.21487
1.214
အမြတ်
0.87 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73639582
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၂၁:၂၃
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.21406
1.214
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73638047
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၂၁:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၅၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၂:၃၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.2134
1.21481
အမြတ်
7.05 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73629105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၂၃:၃၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.21481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.05 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၃၈
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.21657
1.21481
အမြတ်
-1.76 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#73621530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၅.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.21481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.76 USD