၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၆
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16431
1.1636
အမြတ်
-0.71 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82273775
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.71 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၀၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16244
1.1636
အမြတ်
2.32 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82289082
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.32 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၁၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1633
1.1636
အမြတ်
0.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82281956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1633
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၂၁:၃၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၀၀
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.16322
1.16373
အမြတ်
-0.51 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82264742
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.51 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၄၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.1648
1.16373
အမြတ်
2.14 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82276952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.14 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၄၆
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.16401
1.16373
အမြတ်
0.28 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82273664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16401
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16373
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၇
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16405
1.16415
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82251172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16415
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၄၈
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16328
1.16415
အမြတ်
0.87 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82264912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16328
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16415
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.16343
1.16335
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82247297
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.16423
1.16335
အမြတ်
0.88 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82252367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16335
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၅၄:၅၇
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.16268
1.16395
အမြတ်
3.81 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82227654
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၅၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16395
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.81 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၆
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16426
1.16395
အမြတ်
-0.31 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82219240
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16395
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၂၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16505
1.16395
အမြတ်
-1.10 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82218745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16505
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16395
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၂၉
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16347
1.16395
အမြတ်
0.96 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82225933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၀၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16395
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.96 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၂
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.16455
1.16355
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82191881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16455
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16355
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၉
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16406
1.16494
အမြတ်
0.88 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82217536
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16494
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၇
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16486
1.16494
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82211186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16486
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16494
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16529
1.16475
အမြတ်
-0.54 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82185804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.54 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၅၅
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16366
1.16475
အမြတ်
2.18 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82196728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.18 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၁၉
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16445
1.16475
အမြတ်
0.30 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82192813
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.30 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၁၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.16561
1.16471
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82189879
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16561
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16471
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၂
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.16477
1.16471
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82188278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16471
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၄
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.16392
1.1649
အမြတ်
-0.98 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82149880
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.98 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၂၁
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.03
1.16551
1.1649
အမြတ်
1.83 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82166218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.83 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၃:၀၀
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.16313
1.1649
အမြတ်
-1.77 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82142678
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16313
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.77 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၇
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.16473
1.1649
အမြတ်
-0.34 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82157340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16473
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.34 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၂:၅၃
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
ရောင်းချမှု
0.05
1.16631
1.1649
အမြတ်
7.05 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82179795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.1649
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
7.05 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၆
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.164
1.16518
အမြတ်
1.18 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82149745
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.164
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16518
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.18 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၂၅
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16493
1.16382
အမြတ်
-1.11 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82124980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.11 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၂၇
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16336
1.16382
အမြတ်
0.92 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82131725
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.16382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.92 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၁၇
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16414
1.16382
အမြတ်
-0.32 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82129099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16414
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၄၆
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.16253
1.16382
အမြတ်
3.87 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82133305
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16253
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.16382
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.87 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၂၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.16403
1.16326
အမြတ်
0.77 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82129176
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16403
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၅၉
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.16503
1.16415
အမြတ်
0.88 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82125894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16415
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.88 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၆
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.16423
1.16415
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82118583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16415
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၇
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16471
1.16479
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82119491
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၃၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.1639
1.16479
အမြတ်
0.89 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82120927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1639
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16479
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.89 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၄၉
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16491
1.1646
အမြတ်
-0.31 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82098948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16491
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1646
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၉
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.16333
1.1646
အမြတ်
3.81 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82100419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16333
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1646
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.81 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၁၀
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16571
1.1646
အမြတ်
-1.11 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82095690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1646
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.11 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16411
1.1646
အမြတ်
0.98 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82099699
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16411
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1646
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.98 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.16449
1.16435
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82099319
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16435
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၅
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.16471
1.16462
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82088881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၀၉
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.16549
1.16462
အမြတ်
0.87 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82095324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၄၇
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16551
1.1656
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82085137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၃၆
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.16471
1.1656
အမြတ်
1.78 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82089166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.78 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၄၉
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.16553
1.1656
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82085173
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၃၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.16553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1656
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၈:၅၅
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.13
1.16421
1.16481
အမြတ်
-7.80 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82057310
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၅၈:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16421
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.16481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-7.80 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၄၆
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.34
1.16571
1.16481
အမြတ်
30.60 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82075356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16571
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
1.16481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.60 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၅၂
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.16022
1.16481
အမြတ်
-4.59 USD
EURUSD.
စာချုပ်
#82038374
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.16481
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-4.59 USD