၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.17674
1.17668
အမြတ်
-0.66 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62354776
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17674
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.17668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17972
1.17647
အမြတ်
-3.25 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62319012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.25 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17941
1.17647
အမြတ်
-2.94 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62319334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.94 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17894
1.17647
အမြတ်
-2.47 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62319944
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17894
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.47 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17843
1.17641
အမြတ်
-2.02 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62320971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17641
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.02 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17796
1.17637
အမြတ်
-3.18 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62321225
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17796
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17637
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.18 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၀၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17754
1.17637
အမြတ်
-2.34 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62321739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17637
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.34 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17721
1.1764
အမြတ်
-1.62 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62322346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17721
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.1764
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.62 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.17692
1.1764
အမြတ်
-1.56 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62323937
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17692
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.1764
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.56 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၀၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.17648
1.17637
အမြတ်
-0.44 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62325072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.17637
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.44 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.17624
1.17636
အမြတ်
0.48 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62329722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.17636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.17598
1.17641
အမြတ်
2.15 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62331931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17641
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.15 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.17567
1.17641
အမြတ်
4.44 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62333383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.17641
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.44 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.17545
1.17636
အမြတ်
6.37 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62353205
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၄၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.17636
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.37 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.09
1.17517
1.17638
အမြတ်
10.89 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62354019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17517
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၂:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.17638
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.89 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.07
1.17522
1.17541
အမြတ်
1.33 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62334010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17522
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
ပြင်ပ
1.17541
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.33 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.09
1.17484
1.17525
အမြတ်
3.69 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62338507
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
ပြင်ပ
1.17525
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.69 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၇:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.17451
1.17507
အမြတ်
6.16 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62345247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17451
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.17507
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.16 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.17404
1.1747
အမြတ်
8.58 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62345482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၂၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.1747
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.58 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၆:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၈:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.17372
1.17384
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62350804
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17372
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.17384
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.17367
1.17385
အမြတ်
2.70 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62348652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17367
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.17385
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.17361
1.17374
အမြတ်
1.95 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62346504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.17374
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.95 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.17338
1.17353
အမြတ်
2.70 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62347830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၄၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.17353
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.70 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.11
1.17463
1.17484
အမြတ်
2.31 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62339158
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
ပြင်ပ
1.17484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.31 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.17437
1.17466
အမြတ်
3.77 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62343780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17437
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.17466
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.77 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၁၄
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.17438
1.17461
အမြတ်
2.99 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62340071
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.17461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.99 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၂၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.17405
1.17422
အမြတ်
2.55 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62340311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17405
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.17422
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.55 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.17377
1.17414
အမြတ်
6.66 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62340916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.17414
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.66 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.22
1.17338
1.174
အမြတ်
13.64 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62341665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
ပြင်ပ
1.174
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
13.64 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17843
1.17929
အမြတ်
1.72 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62310264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.72 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17984
1.17929
အမြတ်
-0.55 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62305823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.1787
1.17929
အမြတ်
1.18 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62309327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.18 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.18004
1.17929
အမြတ်
-0.75 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62305555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.18004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.75 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17929
1.17929
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62308473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.17793
1.17929
အမြတ်
2.72 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62313175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17793
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.17929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.72 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17965
1.17929
အမြတ်
-0.36 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62307398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၂:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17965
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17929
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.36 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.17968
1.18008
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62304642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.17968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18008
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.17991
1.17932
အမြတ်
0.59 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62303871
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17991
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17932
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.17952
1.17932
အမြတ်
0.20 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62303154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၅၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17932
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၀၆
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.18052
1.17984
အမြတ်
0.68 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62302123
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17984
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.18021
1.17984
အမြတ်
0.37 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62301954
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17984
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.17999
1.17984
အမြတ်
0.15 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62301754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17999
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.17984
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.1807
1.1803
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62301229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1807
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1803
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၃:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.18144
1.18104
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62299938
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18104
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.18259
1.18219
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62296474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18259
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၂၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18219
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.18361
1.18302
အမြတ်
0.59 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62294111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.59 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၀၂
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၂:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.18322
1.18302
အမြတ်
0.20 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62293130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၁:၀၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18302
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.18392
1.18352
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62292638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18392
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18352
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၁၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.18449
1.18409
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62292269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18449
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18409
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၀၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၅၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.18539
1.18478
အမြတ်
0.61 USD
EURUSD_S
စာချုပ်
#62291266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.18478
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.61 USD