၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၀၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၂၉
ရောင်းချမှု
0.01
0.9361
0.9366
အမြတ်
-0.41 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75361170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9361
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9366
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.41 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၅
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၂၉
ရောင်းချမှု
0.02
0.93785
0.9366
အမြတ်
2.04 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75362144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.9366
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.04 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၀၄
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93352
0.93457
အမြတ်
0.86 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75335841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93352
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93457
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၁၂
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93495
0.93461
အမြတ်
-0.28 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75331318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၁၇
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၄:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.93332
0.93461
အမြတ်
2.11 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75333024
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.11 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၆
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93599
0.93693
အမြတ်
0.77 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75328162
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93693
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.77 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၅၀:၁၉
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93716
0.93571
အမြတ်
-1.18 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75323079
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၅၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93716
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.18 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၄၇
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.93431
0.93571
အမြတ်
3.43 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75326482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.93571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.43 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၅၆
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.93598
0.93571
အမြတ်
-0.44 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75325647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93571
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.44 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၁၃
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.02
0.93883
0.93764
အမြတ်
1.96 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75300394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93764
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.96 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၀၇
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၃၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.93719
0.93764
အမြတ်
-0.37 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75283413
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93764
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.37 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၂
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93578
0.93677
အမြတ်
0.82 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75267457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93677
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၆:၂၀
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.93706
0.93588
အမြတ်
1.93 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75248345
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၃၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93706
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93588
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.93 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၄
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.93545
0.93588
အမြတ်
-0.35 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75222729
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93588
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၄၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93684
0.93783
အမြတ်
0.82 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75247581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93684
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93783
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၁၉
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.9355
0.93668
အမြတ်
1.94 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75222836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93668
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.94 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93712
0.93669
အမြတ်
-0.35 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75202722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93669
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.01
0.9366
0.93564
အမြတ်
0.79 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75215646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၀၀
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၅၁
ရောင်းချမှု
0.02
0.93826
0.93716
အမြတ်
1.81 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75185211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93716
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.81 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၀:၀၁
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၅၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.93666
0.93715
အမြတ်
-0.40 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75169165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93715
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.40 USD
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၃
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93626
0.93721
အမြတ်
0.78 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75159722
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၀၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93626
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93721
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.78 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၁၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.93597
0.9358
အမြတ်
-0.28 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75119979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.9358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.28 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93759
0.9358
အမြတ်
-1.48 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75112689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.48 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.93434
0.9358
အမြတ်
3.60 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75133344
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၃၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.9358
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.60 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၀၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.21
0.93719
0.93456
အမြတ်
45.50 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74871101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93719
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
0.93456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
45.50 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
0.93239
0.93456
အမြတ်
-8.94 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74814677
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93239
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.93456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-8.94 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.13
0.9356
0.93456
အမြတ်
11.14 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74827952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
0.93456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.14 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၅
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.34
0.93885
0.93456
အမြတ်
120.18 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75097782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93885
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.34
ပြင်ပ
0.93456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
120.18 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၃၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၃
ရောင်းချမှု
0.08
0.93399
0.93456
အမြတ်
-3.76 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74824454
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
0.93456
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-3.76 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
0.92909
0.93455
အမြတ်
-9.00 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74802705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93455
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၅:၀၀
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
0.92748
0.93455
အမြတ်
-5.83 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74783634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93455
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-5.83 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၂
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၀
ရောင်းချမှု
0.03
0.93072
0.93455
အမြတ်
-9.47 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74813524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-9.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.93455
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-9.47 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93726
0.93824
အမြတ်
0.81 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#75084412
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93824
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.81 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၁၉
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.9348
0.93599
အမြတ်
1.96 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74998283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9348
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.96 USD
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၁
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93642
0.93599
အမြတ်
-0.35 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74976172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93642
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93599
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၂၈
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93605
0.9371
အမြတ်
0.87 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74930766
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.9371
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93496
0.93592
အမြတ်
0.79 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74926351
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93592
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.79 USD
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၅:၃၆
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93612
0.93627
အမြတ်
0.13 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74910301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93612
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93627
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၅၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.9281
0.92852
အမြတ်
1.03 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74773789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9281
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.92852
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.03 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.92973
0.92852
အမြတ်
-2.00 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74762912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၁၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.92852
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.00 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၄၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.92645
0.92852
အမြတ်
8.53 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74780687
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၅၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.92645
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.92852
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.53 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93135
0.92853
အမြတ်
-2.33 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74751125
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93135
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.92853
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.33 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၁
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
0.93232
0.93127
အမြတ်
0.87 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74739739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93127
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.87 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၄၈
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.93123
0.93241
အမြတ်
1.95 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74730737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၃၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93241
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.95 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၅၅:၀၀
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93284
0.93241
အမြတ်
-0.35 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74711995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93284
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93241
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၀၂
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
0.9322
0.9336
အမြတ်
3.48 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74681475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၂:၀၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.9336
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.48 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၃၈
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.93382
0.93361
အမြတ်
-0.35 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74669288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93382
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.93361
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.35 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၁၄
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
0.93542
0.93361
အမြတ်
-1.50 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74664135
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.93542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93361
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.50 USD
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၀
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
0.93369
0.93563
အမြတ်
-1.61 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74644994
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93369
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
0.93563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.61 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၃
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.03
0.93702
0.93563
အမြတ်
3.46 USD
AUDCAD.
စာချုပ်
#74658094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93702
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.93563
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.46 USD