၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၄၈
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1887.4
1875.47
အမြတ်
-12.13 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#150190298
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1887.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1875.47
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-12.13 USD
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၂၇
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.01
1887.61
1875.41
အမြတ်
-12.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#150190249
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1887.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1875.41
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-12.40 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၂၂
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1902.5
1891.25
အမြတ်
-34.35 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149629406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1902.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-33.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1891.25
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-34.35 USD
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၁၇:၅၄
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1907.82
1891.25
အမြတ်
-50.31 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#150001532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၁၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1907.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-49.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1891.25
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-50.31 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၃၇
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1901.91
1891.25
အမြတ်
-32.58 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149513060
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1901.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-31.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1891.25
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-32.58 USD
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၃၇
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.03
1902.22
1891.25
အမြတ်
-33.51 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149629791
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၅၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1902.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1891.25
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-33.51 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၃၁
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.03
1915.73
1917.68
အမြတ်
-6.45 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149635594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၂၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1915.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1917.68
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-6.45 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၅:၃၅
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၀၄
ရောင်းချမှု
0.03
1914.57
1917.55
အမြတ်
-9.54 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149635639
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1914.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1917.55
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-9.54 USD
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၁၃
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.03
1913.4
1917.84
အမြတ်
-13.92 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149672826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၁၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1913.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1917.84
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-13.92 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၁၈
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၆:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
1913.7
1910.96
အမြတ်
7.62 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149635581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၂၁:၀၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1913.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1910.96
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
7.62 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၁
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1901.41
1905.28
အမြတ်
11.01 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149428311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1901.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1905.28
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
11.01 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၅၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1902.16
1905.07
အမြတ်
2.71 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149617214
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1902.16
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1905.07
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.71 USD
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၁၃
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1902.68
1904.99
အမြတ်
6.33 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149438843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1902.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.93 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၅၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1904.99
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
6.33 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၇
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၂၈
ရောင်းချမှု
0.01
1912.3
1901.22
အမြတ်
10.88 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149454188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1912.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1901.22
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
10.88 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၄၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၅၆
ရောင်းချမှု
0.01
1907.05
1902.76
အမြတ်
4.09 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149511646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1907.05
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1902.76
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
4.09 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၀၂
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၅၁
ရောင်းချမှု
0.01
1910.41
1902.77
အမြတ်
7.44 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149452358
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1910.41
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1902.77
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
7.44 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၀၄
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1908.78
1902.8
အမြတ်
5.78 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149452347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1908.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1902.8
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.78 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၃၈
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၃၈
ရောင်းချမှု
0.01
1908
1902.8
အမြတ်
5.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149452334
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၈:၅၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1902.8
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.00 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၉:၁၅
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၃၂
ရောင်းချမှု
0.01
1904.18
1902.8
အမြတ်
1.18 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149401581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၀၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1904.18
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1902.8
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.18 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၃၇
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1903.19
1902.78
အမြတ်
0.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149401320
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1903.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1902.78
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၁၅
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
74.695
74.657
အမြတ်
-5.60 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#149446736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၇:၄၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
74.657
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-5.60 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၂၈
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၄၉
ရောင်းချမှု
0.02
80.046
80.127
အမြတ်
-1.93 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149403232
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
80.046
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၄၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
80.127
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-1.93 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၅၉
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.03
0.70939
0.71077
အမြတ်
-4.44 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149401653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၃၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70939
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၀ ၀၃:၀၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
0.71077
ကော်မရှင်ခ
-0.30 USD
အမြတ်
-4.44 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၃
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
79.838
79.865
အမြတ်
-0.46 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149395019
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.838
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.865
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.46 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၄
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
79.828
79.865
အမြတ်
-0.55 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149394999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.828
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.865
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၉
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.01
79.75
79.864
အမြတ်
-1.28 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149382566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.864
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.28 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၁
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၅
ရောင်းချမှု
0.01
79.759
79.864
အမြတ်
-1.20 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149382168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.759
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.864
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.20 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၇
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၄
ရောင်းချမှု
0.01
79.772
79.863
အမြတ်
-1.07 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149382121
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.863
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.07 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၂၃
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၂
ရောင်းချမှု
0.01
79.746
79.857
အမြတ်
-1.25 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149382044
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၁၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
79.857
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.25 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၄
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.03
1906.46
1909.92
အမြတ်
-10.98 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149377091
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1906.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-10.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1909.92
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-10.98 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၀၃
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.29302
1.28968
အမြတ်
-3.44 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149363373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.29302
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28968
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-3.44 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၂၉
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၅၁
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.28863
1.28991
အမြတ်
1.18 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#149279534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.28863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၃:၅၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.28991
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.18 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၃၄
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
136.138
136.056
အမြတ်
-2.94 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#149364026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
136.138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
136.056
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-2.94 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၁၃
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.0717
1.07142
အမြတ်
-1.52 USD
EURCHF
စာချုပ်
#149359101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၂၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.07142
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-1.52 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၁၂:၂၇
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၄၇
ရောင်းချမှု
0.02
79.579
79.512
အမြတ်
0.87 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149328387
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၁၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.512
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
0.87 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၉:၁၇
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၄၄:၁၈
ရောင်းချမှု
0.02
0.70871
0.70812
အမြတ်
0.98 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149312986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70871
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၆:၄၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.70812
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.98 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၁၈
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၃၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.01
74.431
74.516
အမြတ်
0.60 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#149286876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၃၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
74.516
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၅၈
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၉:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.70909
0.70872
အမြတ်
-0.94 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149312492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.70872
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.94 USD
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၃၅
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၉:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
0.70954
0.70872
အမြတ်
-1.84 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149311209
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၂၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၂၀ ၀၂:၄၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
0.70872
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.84 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၀၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၃၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.0695
1.07026
အမြတ်
-1.03 USD
EURCHF
စာချုပ်
#149281878
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၆:၃၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၂၀:၂၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07026
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-1.03 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.02
79.567
79.639
အမြတ်
-1.76 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149287174
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
79.567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၉:၃၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.639
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-1.76 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၄၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1905.46
1905.09
အမြတ်
0.17 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149302779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1905.46
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1905.09
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1905.39
1905
အမြတ်
0.19 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149302812
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1905.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1905
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.19 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၉
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1905.38
1904.91
အမြတ်
0.27 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#149302823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1905.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1904.91
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
0.27 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၁၇
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
79.921
79.832
အမြတ်
-2.09 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149233786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.832
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.09 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၁၄
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
79.919
79.832
အမြတ်
-2.05 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149233777
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.832
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.05 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၃၆
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
79.919
79.832
အမြတ်
-2.05 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149233683
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.832
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.05 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၃၀
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
79.925
79.828
အမြတ်
-2.24 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149233671
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.828
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.24 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၆
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
79.925
79.828
အမြတ်
-2.24 USD
CADJPY
စာချုပ်
#149233632
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
79.925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
79.828
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.24 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၂၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.70875
0.70817
အမြတ်
-6.80 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#149204336
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.70875
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.70817
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-6.80 USD