၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၆
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၅
ရောင်းချမှု
1.68
1.16066
1.16008
အမြတ်
80.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164422407
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16066
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
97.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.68
ပြင်ပ
1.16008
ကော်မရှင်ခ
-16.80 USD
အမြတ်
80.64 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၄၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၄
ရောင်းချမှု
1.68
1.16138
1.16008
အမြတ်
201.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164425204
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
218.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.68
ပြင်ပ
1.16008
ကော်မရှင်ခ
-16.80 USD
အမြတ်
201.60 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၅၂
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၈
ရောင်းချမှု
1.4
1.15976
1.16018
အမြတ်
-72.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164411870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၅၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15976
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-58.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.16018
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-72.80 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၄
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၇
ရောင်းချမှု
1.4
1.16021
1.16018
အမြတ်
-9.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164421680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16021
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.16018
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-9.80 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၅၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၆
ရောင်းချမှု
1.4
1.16139
1.16017
အမြတ်
156.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164425283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
170.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.16017
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
156.80 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၅၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၅
ရောင်းချမှု
1.4
1.16193
1.16021
အမြတ်
226.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164427680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16193
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
240.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.16021
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
226.80 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၅၄
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၀၀
ရောင်းချမှု
1.18
1.16025
1.16059
အမြတ်
-51.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164421919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-40.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.16059
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
-51.92 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၀၈
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၉
ရောင်းချမှု
1.18
1.16081
1.16059
အမြတ်
14.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164422815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16081
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.16059
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
14.16 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၈
ရောင်းချမှု
1.18
1.16129
1.16059
အမြတ်
70.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164425357
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16129
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
82.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.16059
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
70.80 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၀၉
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၇
ရောင်းချမှု
1.18
1.16221
1.16059
အမြတ်
179.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164428076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
191.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.16059
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
179.36 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၀၉
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၅
ရောင်းချမှု
1.18
1.16169
1.16059
အမြတ်
118.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164426051
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၃၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16169
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
129.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.16059
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
118.00 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၀၉
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၄
ရောင်းချမှု
1.18
1.15961
1.16059
အမြတ်
-127.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164411779
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၀:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-115.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.16059
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
-127.44 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၅၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၁
ရောင်းချမှု
0.98
1.15948
1.16067
အမြတ်
-126.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164408931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၃၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.15948
လဲလှယ်ခြင်း
-0.46 USD
စုစုပေါင်း
-116.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
ပြင်ပ
1.16067
ကော်မရှင်ခ
-9.80 USD
အမြတ်
-126.88 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၁၄:၅၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၀
ရောင်းချမှု
0.98
1.1599
1.16067
အမြတ်
-85.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164412264
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-75.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
ပြင်ပ
1.16067
ကော်မရှင်ခ
-9.80 USD
အမြတ်
-85.26 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၄၄
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၉
ရောင်းချမှု
0.98
1.16012
1.16066
အမြတ်
-62.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164421823
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-52.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
ပြင်ပ
1.16066
ကော်မရှင်ခ
-9.80 USD
အမြတ်
-62.72 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၄၃
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၈
ရောင်းချမှု
0.98
1.16056
1.16058
အမြတ်
-11.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164422538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16056
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
ပြင်ပ
1.16058
ကော်မရှင်ခ
-9.80 USD
အမြတ်
-11.76 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၄၃
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.98
1.161
1.16058
အမြတ်
31.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164423140
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
41.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.98
ပြင်ပ
1.16058
ကော်မရှင်ခ
-9.80 USD
အမြတ်
31.36 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၅၆
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၇
ရောင်းချမှု
1.96
1.16146
1.16058
အမြတ်
152.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164425788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
172.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.96
ပြင်ပ
1.16058
ကော်မရှင်ခ
-19.60 USD
အမြတ်
152.88 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၆
ရောင်းချမှု
1.96
1.16178
1.16058
အမြတ်
215.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164427566
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.16178
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
235.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.96
ပြင်ပ
1.16058
ကော်မရှင်ခ
-19.60 USD
အမြတ်
215.60 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၅၆
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၅
ရောင်းချမှု
1.96
1.1624
1.16058
အမြတ်
337.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164427997
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1624
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
356.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.96
ပြင်ပ
1.16058
ကော်မရှင်ခ
-19.60 USD
အမြတ်
337.12 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၃၃
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၃၃
ဝယ်ယူမှု
1.4
1.15274
1.15447
အမြတ်
220.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164356595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15274
လဲလှယ်ခြင်း
-7.86 USD
စုစုပေါင်း
242.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.15447
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
220.34 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၃၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၆
ဝယ်ယူမှု
1.68
1.15465
1.1552
အမြတ်
75.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164170780
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
92.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.68
ပြင်ပ
1.1552
ကော်မရှင်ခ
-16.80 USD
အမြတ်
75.60 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၄၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1.68
1.15381
1.15531
အမြတ်
235.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164173428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15381
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
252.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.68
ပြင်ပ
1.15531
ကော်မရှင်ခ
-16.80 USD
အမြတ်
235.20 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၅၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၄၀
ဝယ်ယူမှု
1.4
1.1558
1.15505
အမြတ်
-119.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164166373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1558
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-105.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.15505
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-119.00 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၅၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
1.4
1.15529
1.15505
အမြတ်
-47.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164168717
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15529
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-33.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.15505
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
-47.60 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၅၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၆
ဝယ်ယူမှု
1.4
1.15378
1.15506
အမြတ်
165.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164173514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15378
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
179.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.15506
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
165.20 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၅၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၄
ဝယ်ယူမှု
1.4
1.15331
1.15503
အမြတ်
226.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164174218
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15331
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
240.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.4
ပြင်ပ
1.15503
ကော်မရှင်ခ
-14.00 USD
အမြတ်
226.80 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၀၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1.18
1.15463
1.15475
အမြတ်
2.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164170580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.15475
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
2.36 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၀၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1.18
1.15416
1.15473
အမြတ်
55.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164172905
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15416
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.15473
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
55.46 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၀၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၀
ဝယ်ယူမှု
1.18
1.15366
1.15472
အမြတ်
113.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164173645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
125.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.15472
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
113.28 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1.18
1.15317
1.15478
အမြတ်
178.18 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164174754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15317
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
189.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.15478
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
178.18 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၁၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1.18
1.15556
1.15478
အမြတ်
-103.84 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164167111
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-92.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.15478
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
-103.84 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၁၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၇
ဝယ်ယူမှု
1.18
1.15516
1.15478
အမြတ်
-56.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164169630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15516
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-44.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.18
ပြင်ပ
1.15478
ကော်မရှင်ခ
-11.80 USD
အမြတ်
-56.64 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၁၄
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15467
1.15466
အမြတ်
-6.93 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164170710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15466
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
-6.93 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၁၅
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15429
1.15465
အမြတ်
16.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164172540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15429
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15465
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
16.38 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၂၂
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15389
1.15466
အမြတ်
42.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164173171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15466
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
42.21 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၅
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15373
1.15464
အမြတ်
51.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164173778
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15373
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15464
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
51.03 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၆
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15375
1.15464
အမြတ်
49.77 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164173894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15375
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
56.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15464
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
49.77 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၈
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.1534
1.15465
အမြတ်
72.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164174408
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
78.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15465
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
72.45 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၂၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.1534
1.15469
အမြတ်
74.97 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164174512
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
81.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15469
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
74.97 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၆
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15319
1.15477
အမြတ်
93.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164174858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
99.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15477
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
93.24 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15316
1.15477
အမြတ်
95.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164174964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
101.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15477
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
95.13 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၄
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15366
1.15465
အမြတ်
56.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164173728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15366
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15465
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
56.07 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၆
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15374
1.15466
အမြတ်
51.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164173838
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15466
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
51.66 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၆
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15338
1.15471
အမြတ်
77.49 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164174354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15338
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
83.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15471
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
77.49 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၉
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.1534
1.15471
အမြတ်
76.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164174462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1534
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
82.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15471
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
76.23 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၁၄
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15677
1.15471
အမြတ်
-136.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164165172
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-129.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.15471
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
-136.08 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၄
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15316
1.1547
အမြတ်
90.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164174802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
97.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.1547
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
90.72 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၂၀
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15316
1.1547
အမြတ်
90.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164175013
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
97.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.1547
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
90.72 USD
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၈
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.63
1.15318
1.1547
အမြတ်
89.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164174909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
95.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
ပြင်ပ
1.1547
ကော်မရှင်ခ
-6.30 USD
အမြတ်
89.46 USD