@cbcpro

-97.88 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 22%

Min Capital
10USD = 1000USD Cents

every time capital grow up 100%. We will withdraw. Capital will remain 10USD after achieving 100%

အကျဉ်းချုပ်

မလေးရှား
နိုင်ငံ
၉၆ ရက်
အဆင့်တွင်
~0 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
1
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
6 စွန့်စားမှု
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0%
မတ် ၂၀၂၁
0%
ဧပြီ ၂၀၂၁
0%
မေ ၂၀၂၁
-97.9%
ဇွန် ၂၀၂၁
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၁
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု6
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု6
သြဂုတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု6
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0
မတ် ၂၀၂၁
0
ဧပြီ ၂၀၂၁
0
မေ ၂၀၂၁
1
ဇွန် ၂၀၂၁
1
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
1
သြဂုတ် ၂၀၂၁
1
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁