@tradeglobal

-97.98 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

- MINIMA DEPOSIT 1000USD
- SETTING FULL SIZE(1 TO 1)
- LOW RISK
- MONEY MANAGEMENT(MM)
- LEVERAGE 1:500 (CLASSIC ACCOUNT)

အကျဉ်းချုပ်

မလေးရှား
နိုင်ငံ
၁,၁၁၃ ရက်
အဆင့်တွင်
~0 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~3 800 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
95
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
2 စွန့်စားမှု
9.19%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
-21.49%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
-50.93%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0.87%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
-98.78%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0%
မတ် ၂၀၂၁
0%
ဧပြီ ၂၀၂၁
0%
မေ ၂၀၂၁
0%
ဇွန် ၂၀၂၁
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၁
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု7
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု8
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
သြဂုတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
186
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
203
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
178
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
150
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
133
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
122
မတ် ၂၀၂၁
115
ဧပြီ ၂၀၂၁
108
မေ ၂၀၂၁
98
ဇွန် ၂၀၂၁
98
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
98
သြဂုတ် ၂၀၂၁
95
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁