@tradeglobal

-97.98 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 25%

- MINIMA DEPOSIT 1000USD
- SETTING FULL SIZE(1 TO 1)
- LOW RISK
- MONEY MANAGEMENT(MM)
- LEVERAGE 1:500 (CLASSIC ACCOUNT)

အကျဉ်းချုပ်

မလေးရှား
နိုင်ငံ
၁,၀၅၇ ရက်
အဆင့်တွင်
~6 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~3 800 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
98
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
2 စွန့်စားမှု
0.96%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
12.87%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
9.19%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
-21.49%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
-50.93%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0.87%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
-98.78%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0%
မတ် ၂၀၂၁
0%
ဧပြီ ၂၀၂၁
0%
မေ ၂၀၂၁
0%
ဇွန် ၂၀၂၁
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု3
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု4
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု7
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု8
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု2
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
249
သြဂုတ် ၂၀၂၀
211
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
186
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
203
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
178
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
150
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
133
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
122
မတ် ၂၀၂၁
114
ဧပြီ ၂၀၂၁
107
မေ ၂၀၂၁
100
ဇွန် ၂၀၂၁
98
ဇူလိုင် ၂၀၂၁