@STSForex

0.00 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 20%

Trading algorítmico con Stop Loss y Take Profit
Cuenta ECN 1:500
Copie solo si su balance es de 1000 dls o superior
Recomendamos tipo de copia 1a 1
Copie bajo su propia responsabilidad.

အကျဉ်းချုပ်

ကိုလံဘီယာ
နိုင်ငံ
၂၂၆ ရက်
အဆင့်တွင်
~7 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~0 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
0
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
3 စွန့်စားမှု
0%
ဇူလိုင် ၂၀၁၉
0%
သြဂုတ် ၂၀၁၉
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
388.5%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
0.6%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
0.1%
မတ် ၂၀၂၀
0%
ဧပြီ ၂၀၂၀
0%
မေ ၂၀၂၀
0%
ဇွန် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဇူလိုင် ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု0
သြဂုတ် ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု0
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု6
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု5
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု3
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
စွန့်စားမှု3
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
မတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဧပြီ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု4
မေ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
ဇွန် ၂၀၂၀
0
ဇူလိုင် ၂၀၁၉
0
သြဂုတ် ၂၀၁၉
0
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
0
မတ် ၂၀၂၀
0
ဧပြီ ၂၀၂၀
0
မေ ၂၀၂၀
0
ဇွန် ၂၀၂၀