@WIDOW

GRT TRADING

-105.58 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 20%

Settings

100 USD = Full size copying 1 to 1
ENTRY LOT START WITH 0.01

SETTING
(% of each trade's volume)

200 USD = 200% ENTRY START 0.02
300 USD = 300% ENTRY START 0.03
400 USD = 400% ENTRY START 0.04
500 USD = 500% ENTRY START 0.05
600 USD = 600% ENTRY START 0.06
700 USD = 700% ENTRY START 0.07
800 USD = 800% ENTRY START 0.08
900 USD = 900% ENTRY START 0.09
1000 USD = 1000% ENTRY START 0.10

FOR ANY QUESTIONS PLZ EMAIL
digrttrading@gmail.com WHATSAP +60 17-799 1277

အကျဉ်းချုပ်

မလေးရှား
နိုင်ငံ
၂၈၈ ရက်
အဆင့်တွင်
~11 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~292 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
15
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
7 စွန့်စားမှု
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
3.14%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
18.31%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
6.87%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
10.49%
မတ် ၂၀၂၁
-159.08%
ဧပြီ ၂၀၂၁
0%
မေ ၂၀၂၁
0%
ဇွန် ၂၀၂၁
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၁
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု6
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု4
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု4
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု10
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု10
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု10
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု7
သြဂုတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု5
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
0
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
45
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
46
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
39
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
38
မတ် ၂၀၂၁
40
ဧပြီ ၂၀၂၁
35
မေ ၂၀၂၁
29
ဇွန် ၂၀၂၁
25
ဇူလိုင် ၂၀၂၁
22
သြဂုတ် ၂၀၂၁
15
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

GBPUSD
British Pound to US Dollar
156
ကုန်သွယ်မှုများ
81.4%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

156
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
100%
ငွေကြေးအမျိုးအစား