@mastertraderOD

-85.29 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 0%

I have changed the trading account, you can copy my new account here: @mastertraderOS. I pledge to bring safe profits to you. 30-100% profit / month. No account fire, no risk

Link copy trade : @MastertraderOS:
https://my.liteforex.com/vi/traders/info?id=993190&uid=209074420

အကျဉ်းချုပ်

ဗီယက်နမ်
နိုင်ငံ
၄၂၃ ရက်
အဆင့်တွင်
~1 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~-4 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
12
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
3 စွန့်စားမှု
0%
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
0%
သြဂုတ် ၂၀၂၀
0%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0%
မတ် ၂၀၂၁
0%
ဧပြီ ၂၀၂၁
0%
မေ ၂၀၂၁
0%
ဇွန် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု8
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
သြဂုတ် ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု3
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
စွန့်စားမှု0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
မတ် ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဧပြီ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
မေ ၂၀၂၁
စွန့်စားမှု0
ဇွန် ၂၀၂၁
32
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
28
သြဂုတ် ၂၀၂၀
21
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀
12
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
0
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀
0
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁
0
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
0
မတ် ၂၀၂၁
0
ဧပြီ ၂၀၂၁
0
မေ ၂၀၂၁
0
ဇွန် ၂၀၂၁