លក់នៅ
0.01
12.05.2021 02:55:26
1.20700
1.21188
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 02:55:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.20700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21188
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
11.05.2021 16:34:05
1.21118
1.20974
0.00000
1.21800
ចំណេញ
-2.58 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 16:34:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21118
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20974
កាត់ចំណេញ
1.21800
លក់
0.01
29.04.2021 17:55:03
1768.42
1830.88
0.00
0.00
ចំណេញ
-62.66 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 17:55:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1768.42
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-62.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1830.88
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.01
26.04.2021 06:18:06
52227.47
56919.54
0.00
42000.00
ចំណេញ
-47.03 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2021 06:18:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
52227.47
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-47.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
56919.54
កាត់ចំណេញ
42000.00
ចម្លង
223.90 USD
05.03.2021 11:30:04
0.00%
-64.11%
0.00
0.00
ចំណេញ
-826.10 USD
asiang
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 11:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-826.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
223.90 USD
កាត់ចំណេញ
0.00