លក់
0.01
21.04.2021 20:21:38
1.39312
1.39305
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 20:21:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.39312
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39305
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
21.04.2021 17:07:10
1793.86
1794.09
1800.00
0.00
ចំណេញ
-0.43 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 17:07:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1793.86
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1800.00
ចំណេញ
-0.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1794.09
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.01
15.04.2021 02:10:08
1736.03
1794.09
0.00
0.00
ចំណេញ
-58.26 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 02:10:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1736.03
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-58.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1794.09
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
993.31 USD
05.03.2021 11:30:04
0.00%
-32.83%
0.00
0.00
ចំណេញ
-506.69 USD
asiang
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 11:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-506.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
993.31 USD
កាត់ចំណេញ
0.00