លក់
0.03
31.12.2020 05:06:39
1.22903
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
170.73 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.12.2020 05:06:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.22903
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
170.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
12.99
31.12.2020 05:04:41
1.22939
1.17190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-74 679.51 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.12.2020 05:04:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22939
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-74 679.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
12.99
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17190
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
31.12.2020 05:03:28
1.22926
1.17190
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-57.36 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.12.2020 05:03:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22926
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-57.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17190
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
3.71
21.12.2020 12:34:53
1.21369
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
15 422.47 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 12:34:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21369
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
15 422.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.71
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.48
17.12.2020 22:03:58
1.22645
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2 607.84 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 22:03:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.22645
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2 607.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.48
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
1
17.12.2020 05:01:26
1.22087
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
4 875.00 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 05:01:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.22087
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
4 875.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
1
16.12.2020 21:19:26
1.21245
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
4 033.00 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 21:19:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21245
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
4 033.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.94
03.12.2020 04:05:47
1.21118
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
3 671.64 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 04:05:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21118
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
3 671.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.94
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.91
02.12.2020 01:31:48
1.20700
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
3 174.08 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 01:31:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
3 174.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.91
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.81
01.12.2020 18:00:13
1.20315
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2 513.43 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 18:00:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20315
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2 513.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.81
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.69
01.12.2020 17:45:02
1.20247
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2 094.15 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20247
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2 094.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.69
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.58
01.12.2020 17:42:57
1.20163
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1 711.58 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:42:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20163
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1 711.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.49
01.12.2020 17:20:01
1.20123
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1 426.39 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20123
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1 426.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.49
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.41
01.12.2020 16:55:04
1.19979
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1 134.47 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:55:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19979
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1 134.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.35
01.12.2020 16:00:09
1.19929
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
950.95 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:00:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19929
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
950.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.29
01.12.2020 15:55:03
1.19878
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
773.14 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 15:55:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19878
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
773.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.24
01.12.2020 10:40:09
1.19834
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
629.28 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 10:40:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19834
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
629.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.2
01.12.2020 10:35:07
1.19752
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
508.00 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 10:35:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19752
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
508.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.17
01.12.2020 09:35:06
1.19685
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
420.41 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 09:35:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19685
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
420.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.14
01.12.2020 09:20:02
1.19622
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
337.40 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 09:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19622
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
337.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.12
01.12.2020 07:20:04
1.19582
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
284.40 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 07:20:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19582
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
284.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
01.12.2020 04:55:05
1.19564
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
235.20 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 04:55:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19564
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
235.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.08
01.12.2020 04:30:02
1.19525
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
185.04 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 04:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19525
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
185.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.07
01.12.2020 04:00:08
1.19485
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
159.11 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 04:00:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19485
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
159.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.06
01.12.2020 03:45:02
1.19446
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
134.04 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 03:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19446
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
134.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.07
01.12.2020 02:30:04
1.19401
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
153.23 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 02:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19401
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
153.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.06
01.12.2020 01:30:02
1.19339
1.17212
0.00000
0.00000
ចំណេញ
127.62 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 01:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19339
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
127.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17212
កាត់ចំណេញ
0.00000