លក់
0.03
31.12.2020 05:06:39
1.22903
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
188.76 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.12.2020 05:06:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.22903
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
188.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
12.99
31.12.2020 05:04:41
1.22939
1.16589
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-82 486.50 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.12.2020 05:04:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22939
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-82 486.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
12.99
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16589
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
31.12.2020 05:03:28
1.22926
1.16589
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-63.37 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.12.2020 05:03:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22926
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-63.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16589
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
3.71
21.12.2020 12:34:53
1.21369
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
17 652.18 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.12.2020 12:34:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21369
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
17 652.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.71
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.48
17.12.2020 22:03:58
1.22645
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2 896.32 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 22:03:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.22645
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2 896.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.48
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
1
17.12.2020 05:01:26
1.22087
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
5 476.00 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 05:01:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.22087
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
5 476.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
1
16.12.2020 21:19:26
1.21245
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
4 634.00 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 21:19:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21245
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
4 634.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.94
03.12.2020 04:05:47
1.21118
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
4 236.58 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 04:05:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21118
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
4 236.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.94
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.91
02.12.2020 01:31:48
1.20700
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
3 720.99 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 01:31:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
3 720.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.91
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.81
01.12.2020 18:00:13
1.20315
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
3 000.24 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 18:00:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20315
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
3 000.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.81
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.69
01.12.2020 17:45:02
1.20247
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2 508.84 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20247
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2 508.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.69
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.58
01.12.2020 17:42:57
1.20163
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2 060.16 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:42:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20163
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2 060.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.49
01.12.2020 17:20:01
1.20123
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1 720.88 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20123
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1 720.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.49
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.41
01.12.2020 16:55:04
1.19979
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1 380.88 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:55:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19979
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1 380.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.35
01.12.2020 16:00:09
1.19929
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1 161.30 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:00:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19929
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1 161.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.29
01.12.2020 15:55:03
1.19878
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
947.43 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 15:55:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19878
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
947.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.24
01.12.2020 10:40:09
1.19834
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
773.52 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 10:40:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19834
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
773.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.2
01.12.2020 10:35:07
1.19752
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
628.20 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 10:35:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19752
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
628.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.17
01.12.2020 09:35:06
1.19685
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
522.58 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 09:35:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19685
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
522.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.14
01.12.2020 09:20:02
1.19622
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
421.54 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 09:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19622
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
421.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.12
01.12.2020 07:20:04
1.19582
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
356.52 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 07:20:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19582
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
356.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
01.12.2020 04:55:05
1.19564
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
295.30 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 04:55:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19564
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
295.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.08
01.12.2020 04:30:02
1.19525
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
233.12 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 04:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19525
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
233.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.07
01.12.2020 04:00:08
1.19485
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
201.18 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 04:00:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19485
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
201.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.06
01.12.2020 03:45:02
1.19446
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
170.10 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 03:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19446
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
170.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.07
01.12.2020 02:30:04
1.19401
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
195.30 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 02:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19401
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
195.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.06
01.12.2020 01:30:02
1.19339
1.16611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
163.68 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 01:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19339
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
163.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16611
កាត់ចំណេញ
0.00000