លក់
0.01
15.10.2021 18:55:01
1.15951
1.16021
1.16452
1.15901
ចំណេញ
-0.70 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 18:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15951
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.16452
ចំណេញ
-0.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16021
កាត់ចំណេញ
1.15901