លក់
2
22.10.2021 16:55:11
1808.00
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
2 968.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 16:55:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1808.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
2 968.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
2
22.10.2021 15:45:02
1804.40
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
2 248.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 15:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1804.40
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
2 248.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
2
22.10.2021 15:20:43
1796.00
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
568.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 15:20:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1796.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
568.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
2
22.10.2021 07:18:12
1787.45
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
-1 142.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 07:18:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1787.45
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 142.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់នៅ
2
19.10.2021 14:22:54
159.800
156.166
0.000
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPJPY.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 14:22:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
159.800
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.166
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់នៅ
2
19.10.2021 14:22:48
158.600
156.166
0.000
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPJPY.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 14:22:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
158.600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.166
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
2
19.10.2021 14:22:20
157.835
156.183
0.000
0.000
ចំណេញ
2 911.24 USD
GBPJPY.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 14:22:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
157.835
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
2 911.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.183
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
2
15.10.2021 10:33:48
156.619
156.183
0.000
0.000
ចំណេញ
768.34 USD
GBPJPY.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:33:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
156.619
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
768.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.183
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
2
14.10.2021 13:34:29
155.530
156.183
0.000
0.000
ចំណេញ
-1 150.75 USD
GBPJPY.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 13:34:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
155.530
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1 150.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.183
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
1
14.10.2021 09:26:34
155.284
156.183
0.000
153.550
ចំណេញ
-792.13 USD
GBPJPY.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 09:26:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
155.284
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-792.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.183
កាត់ចំណេញ
153.550
លក់
1
14.10.2021 06:10:08
155.141
156.183
0.000
153.550
ចំណេញ
-918.13 USD
GBPJPY.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 06:10:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
155.141
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-918.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.183
កាត់ចំណេញ
153.550
លក់
1
14.10.2021 04:14:55
154.996
156.183
0.000
153.550
ចំណេញ
-1 045.90 USD
GBPJPY.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 04:14:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
154.996
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1 045.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.183
កាត់ចំណេញ
153.550
លក់
1
13.10.2021 10:38:39
154.729
156.183
0.000
153.550
ចំណេញ
-1 281.16 USD
GBPJPY.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 10:38:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
154.729
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1 281.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.183
កាត់ចំណេញ
153.550
លក់
1
13.10.2021 09:43:43
154.494
156.183
0.000
153.550
ចំណេញ
-1 488.22 USD
GBPJPY.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 09:43:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
154.494
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1 488.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.183
កាត់ចំណេញ
153.550
ទិញនៅ
2
21.09.2021 13:41:42
1618.00
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:41:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1618.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
2
21.09.2021 13:41:35
1643.23
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:41:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1643.23
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
2
21.09.2021 13:41:20
1631.79
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:41:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1631.79
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
2
21.09.2021 13:41:18
1654.11
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:41:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1654.11
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
2
21.09.2021 13:41:16
1660.06
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:41:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1660.06
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
2
21.09.2021 13:41:12
1648.16
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 13:41:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1648.16
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
2
16.09.2021 17:06:53
1625.84
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:06:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1625.84
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
2
16.09.2021 17:06:47
1637.74
1793.16
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:06:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1637.74
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1793.16
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់នៅ
2
07.09.2021 09:48:00
1.76251
1.70138
0.00000
1.66000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:48:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.76251
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.70138
កាត់ចំណេញ
1.66000
ទិញនៅ
2
07.09.2021 09:47:55
1.64458
1.70158
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:47:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.64458
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.70158
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
2
07.09.2021 09:47:49
1.62740
1.70158
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:47:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.62740
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.70158
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
2
07.09.2021 09:47:47
1.61482
1.70158
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:47:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.61482
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.70158
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
3
07.09.2021 09:42:46
1.91209
1.92320
0.00000
1.97000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPNZD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:42:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.91209
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.92320
កាត់ចំណេញ
1.97000
ទិញនៅ
3
07.09.2021 09:42:45
1.90393
1.92320
0.00000
1.97000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPNZD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:42:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.90393
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.92320
កាត់ចំណេញ
1.97000