ទិញនៅ
2
16.09.2021 17:06:53
1730.00
1754.73
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:06:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1730.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1754.73
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
2
16.09.2021 17:06:47
1738.00
1754.73
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:06:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1738.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1754.73
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
2
16.09.2021 17:06:38
1745.00
1754.73
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:06:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1745.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1754.73
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
2
09.09.2021 13:06:20
1.93000
1.95118
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPNZD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 13:06:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.93000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.95118
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
2
07.09.2021 09:48:00
1.76251
1.75374
0.00000
1.66000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:48:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.76251
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.75374
កាត់ចំណេញ
1.66000
ទិញនៅ
2
07.09.2021 09:47:55
1.64458
1.75394
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:47:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.64458
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.75394
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
2
07.09.2021 09:47:49
1.62740
1.75394
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:47:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.62740
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.75394
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
2
07.09.2021 09:47:47
1.61482
1.75394
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCAD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:47:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.61482
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.75394
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
3
07.09.2021 09:42:46
1.91209
1.95118
0.00000
1.97000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPNZD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:42:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.91209
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.95118
កាត់ចំណេញ
1.97000
ទិញនៅ
3
07.09.2021 09:42:45
1.90393
1.95118
0.00000
1.97000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPNZD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:42:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.90393
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.95118
កាត់ចំណេញ
1.97000
ទិញនៅ
3
07.09.2021 09:42:04
1.92610
1.95118
0.00000
1.97002
ចំណេញ
0.00 USD
GBPNZD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:42:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.92610
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.95118
កាត់ចំណេញ
1.97002