ទិញ
0.32
17.09.2021 23:13:30
1.17287
1.17244
0.00000
1.17637
ចំណេញ
-0.14 USD
EURUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:13:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17287
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17244
កាត់ចំណេញ
1.17637
លក់
0.3
17.09.2021 19:51:04
0.93185
0.93276
0.00000
0.92825
ចំណេញ
-0.29 USD
USDCHF_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 19:51:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.93185
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93276
កាត់ចំណេញ
0.92825
លក់
0.26
17.09.2021 17:53:48
0.93099
0.93276
0.00000
0.92825
ចំណេញ
-0.49 USD
USDCHF_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:53:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.93099
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.26
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93276
កាត់ចំណេញ
0.92825
លក់
0.2
17.09.2021 17:44:57
0.93012
0.93276
0.00000
0.92825
ចំណេញ
-0.57 USD
USDCHF_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:44:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.93012
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93276
កាត់ចំណេញ
0.92825
លក់
0.15
17.09.2021 16:24:00
0.92917
0.93276
0.00000
0.92825
ចំណេញ
-0.58 USD
USDCHF_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:24:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.92917
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93276
កាត់ចំណេញ
0.92825
លក់
0.07
17.09.2021 16:02:47
0.92830
0.93276
0.00000
0.92825
ចំណេញ
-0.33 USD
USDCHF_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:02:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.92830
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93276
កាត់ចំណេញ
0.92825
លក់
0.25
17.09.2021 14:04:47
0.92766
0.93276
0.00000
0.92825
ចំណេញ
-1.37 USD
USDCHF_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 14:04:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.92766
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93276
កាត់ចំណេញ
0.92825