លក់
0.35
14.06.2021 15:30:49
1.41160
1.41171
0.00000
1.41010
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 15:30:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.41160
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.41171
កាត់ចំណេញ
1.41010
លក់
0.15
14.06.2021 14:11:31
1.41025
1.41171
0.00000
1.41010
ចំណេញ
-0.22 USD
GBPUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 14:11:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.41025
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.41171
កាត់ចំណេញ
1.41010
លក់
0.04
14.06.2021 14:11:28
1.41025
1.41171
0.00000
1.41010
ចំណេញ
-0.06 USD
GBPUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 14:11:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.41025
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.41171
កាត់ចំណេញ
1.41010
ទិញ
0.18
14.06.2021 13:06:59
1.21558
1.21618
0.00000
1.21708
ចំណេញ
0.09 USD
USDCAD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 13:06:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21558
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21618
កាត់ចំណេញ
1.21708
ទិញ
0.05
14.06.2021 13:06:57
1.21559
1.21618
0.00000
1.21708
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 13:06:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21559
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21618
កាត់ចំណេញ
1.21708
ទិញ
0.27
11.06.2021 14:49:17
132.947
132.952
0.000
133.143
ចំណេញ
0.01 USD
EURJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 14:49:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.947
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.952
កាត់ចំណេញ
133.143