លក់
0.16
12.04.2021 14:06:56
1.37654
1.37646
0.00000
1.37204
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 14:06:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37654
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37646
កាត់ចំណេញ
1.37204
លក់
0.12
12.04.2021 13:39:51
1.37556
1.37646
0.00000
1.37204
ចំណេញ
-0.11 USD
GBPUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 13:39:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37556
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37646
កាត់ចំណេញ
1.37204
លក់
0.23
12.04.2021 13:12:55
1.37454
1.37646
0.00000
1.37204
ចំណេញ
-0.44 USD
GBPUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 13:12:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37454
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37646
កាត់ចំណេញ
1.37204
លក់
0.28
12.04.2021 12:42:16
1.37407
1.37646
0.00000
1.37204
ចំណេញ
-0.67 USD
GBPUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 12:42:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37407
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37646
កាត់ចំណេញ
1.37204