ចម្លង
20 096.43 USD
30.05.2021 08:39:05
-98.70%
-98.68%
0.00
0.00
ចំណេញ
1 772.53 USD
son168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.05.2021 08:39:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1 772.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
20 096.43 USD
កាត់ចំណេញ
0.00