លក់
0.01
23.07.2021 14:25:55
110.500
110.557
110.970
110.341
ចំណេញ
-0.62 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 14:25:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
110.970
ចំណេញ
-0.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.557
កាត់ចំណេញ
110.341
លក់នៅ
0.01
23.07.2021 13:28:38
110.629
110.546
110.970
110.341
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 13:28:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
110.629
បញ្ឈប់ការខាតបង់
110.970
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.546
កាត់ចំណេញ
110.341