ទិញ
12.45
27.09.2021 09:35:00
1.36602
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-2.99 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 09:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36602
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
12.45
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
លក់
1.16
24.09.2021 16:35:01
1.36903
1.36792
0.00000
1.36481
ចំណេញ
1.29 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 16:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36903
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36792
កាត់ចំណេញ
1.36481
លក់
1.08
24.09.2021 16:25:00
1.36785
1.36792
0.00000
1.36481
ចំណេញ
-0.08 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 16:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36785
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36792
កាត់ចំណេញ
1.36481
លក់
1
24.09.2021 16:20:00
1.36746
1.36792
0.00000
1.36481
ចំណេញ
-0.46 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 16:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36746
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36792
កាត់ចំណេញ
1.36481
ទិញ
11.56
24.09.2021 15:35:00
1.36636
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-6.70 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36636
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
11.56
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
លក់
1
24.09.2021 15:25:00
1.36670
1.36792
0.00000
1.36481
ចំណេញ
-1.22 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 15:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36670
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36792
កាត់ចំណេញ
1.36481
ទិញ
10.74
24.09.2021 15:25:00
1.36695
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-12.57 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 15:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36695
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.74
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
9.97
24.09.2021 15:10:01
1.36731
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-15.25 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 15:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36731
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-15.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.97
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
9.26
24.09.2021 14:55:00
1.36762
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-17.04 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 14:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36762
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.26
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
8.6
24.09.2021 14:40:00
1.36792
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-18.40 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 14:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36792
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-18.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
8.6
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
7.98
24.09.2021 14:15:00
1.36828
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-19.95 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 14:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36828
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.98
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
7.41
24.09.2021 14:10:00
1.36880
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-22.38 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 14:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36880
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-22.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
6.88
23.09.2021 14:20:00
1.36955
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-25.94 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36955
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-25.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.88
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
6.39
23.09.2021 14:15:03
1.36999
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-26.90 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36999
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.39
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
5.93
23.09.2021 14:10:00
1.37078
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-29.65 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37078
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-29.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.93
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
5.51
17.09.2021 17:20:00
1.37594
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-55.98 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37594
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-55.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.51
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
5.11
16.09.2021 18:20:00
1.37661
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-55.34 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 18:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37661
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-55.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
4.75
16.09.2021 17:05:01
1.37699
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-53.25 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37699
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-53.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.75
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
4.41
16.09.2021 16:50:00
1.37742
1.36577
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-51.38 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37742
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-51.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36577
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
4.09
16.09.2021 16:40:00
1.37849
1.36577
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-52.02 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37849
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-52.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36577
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
3.8
16.09.2021 16:15:00
1.37895
1.36577
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-50.08 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37895
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-50.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.8
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36577
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
3.53
15.09.2021 05:05:02
1.37952
1.36577
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-48.54 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 05:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37952
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-48.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.53
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36577
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
3.28
14.09.2021 22:35:00
1.38050
1.36577
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-48.31 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38050
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-48.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.28
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36577
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
3.04
14.09.2021 22:20:00
1.38081
1.36577
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-45.72 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38081
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-45.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36577
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
2.83
14.09.2021 22:05:03
1.38122
1.36577
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-43.72 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:05:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38122
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-43.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.83
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36577
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
2.62
14.09.2021 21:40:01
1.38181
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-42.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38181
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-42.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.62
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
2.44
14.09.2021 21:30:05
1.38242
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-40.60 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:30:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38242
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-40.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.44
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
2.26
14.09.2021 21:25:00
1.38323
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-39.44 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38323
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-39.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.26
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
2.1
14.09.2021 21:20:00
1.38371
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-37.65 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38371
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
1.95
14.09.2021 18:45:03
1.38405
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-35.63 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 18:45:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38405
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.95
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
1.81
14.09.2021 17:45:00
1.38497
1.36578
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-34.73 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38497
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-34.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.81
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36578
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
1.68
14.09.2021 17:40:00
1.38553
1.36579
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-33.16 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38553
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-33.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36579
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
1.56
14.09.2021 17:35:01
1.38589
1.36579
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-31.36 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38589
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36579
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
1.45
14.09.2021 17:30:00
1.38639
1.36579
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-29.87 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38639
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-29.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.45
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36579
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
1.35
14.09.2021 17:25:00
1.38698
1.36579
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-28.61 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38698
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36579
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
1.25
14.09.2021 17:05:00
1.38741
1.36579
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-27.03 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38741
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.25
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36579
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
1.16
14.09.2021 16:55:00
1.38808
1.36579
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-25.86 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 16:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38808
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-25.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36579
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
1.08
14.09.2021 15:45:00
1.38860
1.36579
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-24.63 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38860
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-24.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36579
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
1
14.09.2021 15:40:00
1.38898
1.36579
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-23.19 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38898
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-23.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36579
កាត់ចំណេញ
1.37605
ទិញ
1
14.09.2021 15:35:02
1.38981
1.36579
0.00000
1.37605
ចំណេញ
-24.02 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38981
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-24.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36579
កាត់ចំណេញ
1.37605