លក់
5
26.10.2021 18:10:55
1053.35
1063.90
0.00
988.00
ចំណេញ
-52.77 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 18:10:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1053.35
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-52.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1063.90
កាត់ចំណេញ
988.00
លក់
5
26.10.2021 18:10:41
1053.82
1063.90
0.00
988.00
ចំណេញ
-50.42 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 18:10:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1053.82
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-50.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1063.90
កាត់ចំណេញ
988.00
លក់
3
26.10.2021 18:09:38
1048.33
1063.90
0.00
988.00
ចំណេញ
-46.73 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 18:09:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1048.33
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-46.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1063.90
កាត់ចំណេញ
988.00
លក់
3
26.10.2021 18:09:28
1047.64
1063.90
0.00
988.00
ចំណេញ
-48.80 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 18:09:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1047.64
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-48.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1063.90
កាត់ចំណេញ
988.00