ទិញ
0.01
24.09.2020 05:42:35
10339.36
54972.45
40000.00
100000.00
ចំណេញ
426.72 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2020 05:42:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
10339.36
បញ្ឈប់ការខាតបង់
40000.00
ចំណេញ
426.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
54972.45
កាត់ចំណេញ
100000.00