ទិញ
0.01
20.04.2021 10:53:20
2096.69
2300.38
0.00
0.00
ចំណេញ
1.99 USD
ETHUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 10:53:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
2096.69
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
2300.38
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.01
24.09.2020 05:42:35
10339.36
49638.32
40000.00
100000.00
ចំណេញ
372.00 USD
BTCUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2020 05:42:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
10339.36
បញ្ឈប់ការខាតបង់
40000.00
ចំណេញ
372.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
49638.32
កាត់ចំណេញ
100000.00