លក់
5
26.10.2021 18:10:55
1053.35
1018.98
0.00
988.00
ចំណេញ
171.84 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 18:10:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1053.35
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
171.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1018.98
កាត់ចំណេញ
988.00
លក់
5
26.10.2021 18:10:41
1053.82
1018.98
0.00
988.00
ចំណេញ
174.19 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 18:10:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1053.82
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
174.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1018.98
កាត់ចំណេញ
988.00
លក់
3
26.10.2021 18:09:38
1048.33
1018.98
0.00
988.00
ចំណេញ
88.04 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 18:09:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1048.33
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
88.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1018.98
កាត់ចំណេញ
988.00
លក់
3
26.10.2021 18:09:28
1047.64
1018.98
0.00
988.00
ចំណេញ
85.97 USD
#TSLA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 18:09:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1047.64
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
85.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1018.98
កាត់ចំណេញ
988.00
លក់
0.5
26.10.2021 11:43:28
35839.8
35793.9
0.0
35222.0
ចំណេញ
212.47 USD
US30_m
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 11:43:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
35839.8
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
212.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
35793.9
កាត់ចំណេញ
35222.0
លក់
0.5
25.10.2021 12:00:48
35680.8
35793.9
0.0
35222.0
ចំណេញ
-599.55 USD
US30_m
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 12:00:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
35680.8
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
-599.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
35793.9
កាត់ចំណេញ
35222.0