ចម្លង
74.61 USD
30.08.2021 17:40:04
-18.82%
-40.72%
0.00
0.00
ចំណេញ
-24.39 USD
TradeSingleEntry
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 17:40:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-24.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
74.61 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
665.77 USD
22.11.2020 08:40:50
35.16%
50.93%
0.00
0.00
ចំណេញ
280.77 USD
Takkan_MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2020 08:40:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
280.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
665.77 USD
កាត់ចំណេញ
0.00