ចម្លង
930.40 USD
02.06.2021 10:52:05
0.00%
4.74%
0.00
0.00
ចំណេញ
38.00 USD
TradeSingleEntry
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 10:52:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
38.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
930.40 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
667.35 USD
22.11.2020 08:40:50
35.16%
52.32%
0.00
0.00
ចំណេញ
280.58 USD
Takkan_MC
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2020 08:40:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
280.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
667.35 USD
កាត់ចំណេញ
0.00