លក់
0.43
18.10.2021 01:01:54
80.992
81.477
0.000
80.464
ចំណេញ
-1.83 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 01:01:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.992
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.43
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
81.477
កាត់ចំណេញ
80.464
លក់
0.39
15.10.2021 16:56:14
80.791
81.477
0.000
80.464
ចំណេញ
-2.35 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 16:56:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.791
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.39
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
81.477
កាត់ចំណេញ
80.464
លក់
0.35
15.10.2021 10:13:09
80.591
81.477
0.000
80.464
ចំណេញ
-2.73 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:13:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.591
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
81.477
កាត់ចំណេញ
80.464
លក់
0.29
15.10.2021 08:30:59
84.690
85.209
0.000
84.180
ចំណេញ
-1.32 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 08:30:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
84.690
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
85.209
កាត់ចំណេញ
84.180
លក់
0.32
15.10.2021 07:57:40
80.392
81.477
0.000
80.464
ចំណេញ
-3.05 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 07:57:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.392
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
81.477
កាត់ចំណេញ
80.464
លក់
0.29
15.10.2021 04:33:13
80.190
81.477
0.000
80.464
ចំណេញ
-3.28 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 04:33:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.190
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
81.477
កាត់ចំណេញ
80.464
លក់
0.27
15.10.2021 04:32:52
84.487
85.209
0.000
84.180
ចំណេញ
-1.71 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 04:32:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
84.487
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
85.209
កាត់ចំណេញ
84.180
លក់
0.24
14.10.2021 16:37:14
84.284
85.209
0.000
84.180
ចំណេញ
-1.95 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 16:37:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
84.284
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
85.209
កាត់ចំណេញ
84.180
លក់
0.22
14.10.2021 11:41:56
84.084
85.209
0.000
84.180
ចំណេញ
-2.18 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:41:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
84.084
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.22
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
85.209
កាត់ចំណេញ
84.180
លក់
0.2
14.10.2021 06:46:15
83.882
85.209
0.000
84.180
ចំណេញ
-2.33 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 06:46:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
83.882
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
85.209
កាត់ចំណេញ
84.180
លក់
0.21
12.10.2021 11:28:36
113.328
113.716
0.000
113.000
ចំណេញ
-0.72 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 11:28:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
113.328
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
113.716
កាត់ចំណេញ
113.000
លក់
0.21
11.10.2021 14:17:44
112.904
113.716
0.000
113.000
ចំណេញ
-1.50 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 14:17:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
112.904
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
113.716
កាត់ចំណេញ
113.000