លក់
0.1
14.06.2021 18:00:00
1.21333
1.21477
1.25334
1.21254
ចំណេញ
-0.12 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 18:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21333
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.25334
ចំណេញ
-0.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21477
កាត់ចំណេញ
1.21254
ទិញ
0.1
14.06.2021 16:31:49
1.21448
1.21452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 16:31:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21448
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21452
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
14.06.2021 16:20:01
0.85913
0.85931
0.89914
0.85834
ចំណេញ
-0.03 USD
EURGBP
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 16:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.85913
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.89914
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85931
កាត់ចំណេញ
0.85834
ទិញ
0.05
06.05.2021 19:31:21
1.21945
1.21452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.20 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 19:31:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21945
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
06.05.2021 14:33:56
1.22427
1.21452
0.00000
1.22959
ចំណេញ
-0.40 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 14:33:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22427
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21452
កាត់ចំណេញ
1.22959
ទិញ
0.05
06.05.2021 09:44:21
1.22545
1.21452
0.00000
1.22971
ចំណេញ
-0.45 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 09:44:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22545
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21452
កាត់ចំណេញ
1.22971
ទិញ
0.05
06.05.2021 09:14:20
1.22634
1.21452
0.00000
1.22971
ចំណេញ
-0.49 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 09:14:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22634
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21452
កាត់ចំណេញ
1.22971
ទិញ
0.05
06.05.2021 05:52:27
1.22886
1.21452
0.00000
1.22976
ចំណេញ
-0.59 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:52:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22886
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21452
កាត់ចំណេញ
1.22976