ទិញ
0.13
13.05.2021 09:17:42
154.059
153.991
150.258
154.225
ចំណេញ
-0.08 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 09:17:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
154.059
បញ្ឈប់ការខាតបង់
150.258
ចំណេញ
-0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
153.991
កាត់ចំណេញ
154.225
ទិញ
0.12
13.05.2021 01:40:01
154.258
153.991
150.258
154.225
ចំណេញ
-0.29 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 01:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
154.258
បញ្ឈប់ការខាតបង់
150.258
ចំណេញ
-0.29 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
153.991
កាត់ចំណេញ
154.225
ទិញ
0.05
06.05.2021 23:36:52
1.21569
1.21228
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 23:36:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21569
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21228
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
06.05.2021 19:31:21
1.21945
1.21228
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.30 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 19:31:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21945
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21228
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
06.05.2021 14:33:56
1.22427
1.21228
0.00000
1.22959
ចំណេញ
-0.49 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 14:33:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22427
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21228
កាត់ចំណេញ
1.22959
ទិញ
0.05
06.05.2021 09:44:21
1.22545
1.21228
0.00000
1.22971
ចំណេញ
-0.54 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 09:44:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22545
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21228
កាត់ចំណេញ
1.22971
ទិញ
0.05
06.05.2021 09:14:20
1.22634
1.21228
0.00000
1.22971
ចំណេញ
-0.58 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 09:14:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22634
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21228
កាត់ចំណេញ
1.22971
ទិញ
0.05
06.05.2021 05:52:27
1.22886
1.21228
0.00000
1.22976
ចំណេញ
-0.68 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:52:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22886
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21228
កាត់ចំណេញ
1.22976