ទិញ
0.26
18.06.2021 17:32:51
82.621
82.417
80.629
83.509
ចំណេញ
-0.48 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
82.621
បញ្ឈប់ការខាតបង់
80.629
ចំណេញ
-0.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.26
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.417
កាត់ចំណេញ
83.509
ទិញ
0.24
18.06.2021 08:13:31
82.823
82.417
80.629
83.509
ចំណេញ
-0.88 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 08:13:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
82.823
បញ្ឈប់ការខាតបង់
80.629
ចំណេញ
-0.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.417
កាត់ចំណេញ
83.509
ទិញ
0.21
18.06.2021 08:02:59
83.026
82.417
80.629
83.509
ចំណេញ
-1.16 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 08:02:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
83.026
បញ្ឈប់ការខាតបង់
80.629
ចំណេញ
-1.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.417
កាត់ចំណេញ
83.509
ទិញ
0.19
17.06.2021 19:24:23
83.233
82.417
80.629
83.509
ចំណេញ
-1.41 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:24:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
83.233
បញ្ឈប់ការខាតបង់
80.629
ចំណេញ
-1.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.417
កាត់ចំណេញ
83.509
ទិញ
0.18
17.06.2021 17:56:59
83.432
82.417
80.629
83.509
ចំណេញ
-1.66 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:56:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
83.432
បញ្ឈប់ការខាតបង់
80.629
ចំណេញ
-1.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.417
កាត់ចំណេញ
83.509
ទិញ
0.16
17.06.2021 15:52:19
83.633
82.417
80.629
83.509
ចំណេញ
-1.77 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 15:52:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
83.633
បញ្ឈប់ការខាតបង់
80.629
ចំណេញ
-1.77 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.417
កាត់ចំណេញ
83.509
ទិញ
0.15
17.06.2021 14:47:17
83.829
82.417
80.629
83.509
ចំណេញ
-1.92 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 14:47:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
83.829
បញ្ឈប់ការខាតបង់
80.629
ចំណេញ
-1.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.417
កាត់ចំណេញ
83.509
ទិញ
0.13
17.06.2021 13:17:36
84.027
82.417
80.629
83.509
ចំណេញ
-1.90 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 13:17:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
84.027
បញ្ឈប់ការខាតបង់
80.629
ចំណេញ
-1.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.417
កាត់ចំណេញ
83.509
ទិញ
0.12
17.06.2021 10:39:46
84.227
82.417
80.629
83.509
ចំណេញ
-1.97 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:39:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
84.227
បញ្ឈប់ការខាតបង់
80.629
ចំណេញ
-1.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.417
កាត់ចំណេញ
83.509
ទិញ
0.11
17.06.2021 04:39:51
84.428
82.417
80.629
83.509
ចំណេញ
-2.01 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 04:39:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
84.428
បញ្ឈប់ការខាតបង់
80.629
ចំណេញ
-2.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.417
កាត់ចំណេញ
83.509
ទិញ
0.1
17.06.2021 04:30:11
84.629
82.417
80.629
83.509
ចំណេញ
-2.01 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 04:30:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
84.629
បញ្ឈប់ការខាតបង់
80.629
ចំណេញ
-2.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
82.417
កាត់ចំណេញ
83.509