លក់
0.5
14.05.2021 13:44:06
1834.14
1844.03
0.00
1829.07
ចំណេញ
-495.87 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 13:44:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1834.14
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-495.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1844.03
កាត់ចំណេញ
1829.07
លក់
0.5
13.05.2021 13:01:45
1811.02
1844.03
0.00
1808.89
ចំណេញ
-1 653.24 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 13:01:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1811.02
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1 653.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1844.03
កាត់ចំណេញ
1808.89
ទិញ
0.5
11.05.2021 15:05:34
1840.41
1843.79
0.00
1849.41
ចំណេញ
147.89 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 15:05:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1840.41
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
147.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1843.79
កាត់ចំណេញ
1849.41