ទិញ
20
22.07.2021 21:33:05
1.37778
1.37477
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-60.20 USD
GBPUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 21:33:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37778
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-60.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37477
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
20
22.07.2021 21:33:04
151.827
151.868
0.000
0.000
ចំណេញ
7.42 USD
GBPJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 21:33:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
151.827
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
7.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
151.868
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
9
22.07.2021 09:17:01
1.37258
1.37577
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-28.71 USD
GBPUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 09:17:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37258
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
9
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37577
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
1
22.07.2021 09:16:58
1.37258
1.37577
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.19 USD
GBPUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 09:16:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37258
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37577
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
10
22.07.2021 09:16:51
151.246
152.113
0.000
0.000
ចំណេញ
-78.42 USD
GBPJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 09:16:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
151.246
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-78.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
152.113
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
10
22.07.2021 08:07:40
151.046
152.113
0.000
0.000
ចំណេញ
-96.51 USD
GBPJPY_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 08:07:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
151.046
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-96.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
152.113
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
10
22.07.2021 08:07:39
1.37144
1.37577
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-43.30 USD
GBPUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 08:07:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37144
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-43.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37577
កាត់ចំណេញ
0.00000